Home

Lønnstillegg søndag

Lovens § 3 slår fast at en arbeidstaker som må arbeide disse dager, skal ha samme lønnstillegg som de etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er lønnsspørsmålet ikke avgjort ved avtale eller regulativ, skal det betales et tillegg på minst 50% til vanlig lønn Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ, skal arbeidstaker ha et tillegg på minst 50% til sin vanlige lønn. Vilkåret for å få betalt er at arbeidstakeren må ha vært ansatt hos arbeidsgiver i 30 dager sammenhengende forut for den aktuelle høytidsdagen. 1. eller 17. mai faller på en søndag

NHO-sjefen kan få nesten syv ganger mer i pensjon enn en

Lønn på røde dager? - Infotjeneste

Arbeidstaker som må arbeide nevnte dager skal ha samme lønnstillegg som han etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ skal han ha et tillegg på minst 50 pst. til sin vanlige lønn Lønnstillegg for søndager og helligdager, samt pålagt arbeid. Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 19 år. account_circle. Jente, 19 år. SPØRSMÅL. Hei! Jeg lurte på dette: Er det påbudt å betale ekstra lønn på helligdager og/eller søndager, og isåfall hvor mye Når det gjelder rett til fri, er helligdager regulert tilsvarende som arbeid på søndager. Etter arbeidsmiljøloven § 10-10 har en arbeidstaker i utgangspunktet rett til fri fra kl. 18 dagen før en helligdag og til kl. 22 dagen før neste virkedag

Du har for eksempel også krav på lønnstillegg for arbeid i helger og netter. Det har ikke ansatte i bedrifter uten tariffavtale. Du har også krav på kortere arbeidsuker enn folk i bedrifter uten tariffavtale. S søndag; 26 26. okt 2020. Forhandlinger Idun Fabrikker,. Lønnstillegg for søndager og helligdager, samt pålagt arbeid. 12.05.2015 2015 Arbeid / jobb Lønn for arbeid og sykdom 08.02.2019 2019 Arbeid / jobb Lønn for arbeid 05.10.2018 2018 Arbeid / job Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k

Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger § 1. Lovens formål. For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov For arbeid mellom kl. 00:00 og 24:00 på helligdager (med unntak av søndager) og mellom kl. 12:00 og 24:00 på pinse-, jul- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag. I private virksomheter kan tariffavtalen ha bestemmelser om annen kompensasjon enn 133 1/3 prosent per arbeidet time og annet starttidspunkt enn kl. 12:00 for ubekvemstillegg på pinseaften - for eksempel kl. 15:00 Det er noen som tror at vi som jobber innen omsorg, og har turnusarbeid, får 100% tillegg for lørdag og søndag... De bør tro om igjen!! Det er ikke sååå mye med 18 kr ekstra for å gå på jobb kl 07 en søndag morgen, når man kunne ha tenkt seg og brukt dagen sammen med mann og barn.. søndag, reduseres den ordinære arbeidstiden med utgangspunkt i 37,5 timer pr. uke slik: • Hver arbeidet time på søn- og helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10-10 (1), regnes lik 1 time og 10 minutter. • Hver arbeidet time om natten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 (1), regnes lik 1 time og 15 minutter

Lønnstillegg for arbeid på søndager avtales vanligvis med arbeidsgiver. Dersom overtidstillegg for søndagsarbeid ikke fremgår av avtale, skal arbeidstaker ha et lønnstillegg på minst 50 prosent til vanlig lønn. Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med Søndagsåpent tre søndager før julaften. Butikker og andre utsalgssteder kan holde åpent mellom kl. 14.00 og kl. 20.00 de tre siste søndagene før julaften. I 2020 gjelder dette søndag 6. desember, 13. desember og 20. desember Det finnes selvsagt unntak. Dersom du (eller tillitsvalgt) og arbeidsgiver har avtalt å gjennomsnittsberegne røde dager, kan du som arbeidstaker jobbe tre søndager eller helligdager på rad, så lenge du i gjennomsnitt har hatt fri annenhver søndag eller helligdag over en periode på 26 uker For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kr per time. Arbeidstøy. Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig arbeidstøy og skotøy tilpasset arbeidsplassen og arbeidet. Mer om allmenngjort minstelønn i ulike bransjer. Se også selvkostkalkyle for renhold. Telefon.

Her får du en oversikt over planlagte forhandlingsdatoer, meklingsdatoer, stemmefrister og resultater for tariffoppgjøret 2020 SVAR: Hei Lønn er basert på avtale - dette gjelder stort sett også for alle lønnstillegg, herunder søndags- og helligdagstillegg. Du må med andre ord ha avtale (arbeidsavtale, eventuelt tariffavtale). Sentrale lønnstillegg fra kr 8000 og oppover, gjeldende fra 1. mai, og nye satser for garantilønn gjeldende fra 1. juli 2019 (se tabell under). Ledere som ikke er omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering gis et lønnstillegg på 3 prosent fra 1. mai 2019. Lønnsoppgjøret gir økt kjøpekraft, likelønn og uttelling for kompetans Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00, siden det er dagen før en helligdag. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L ov om helligdager og helligdagsfred § 2.. Dersom man skal arbeide etter kl. 18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt - det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide

Fra og med 1.1.2019 innføres en ny modell for lørdags- og søndagstillegg. Det er arbeidstakere som ikke har arbeidstiden regulert i sentral særavtale som er omfattet av den nye modellen. Den nye modellen har ulike satser etter hvor mange helgetimer arbeidstaker jobber i kalenderåret, jf

Streiken er avblåst

Loven sier at de som må arbeide 17. mai skal ha lønnstillegg som tilsvarer arbeid på søndager. Arbeidsgiver skal dermed betale et tillegg på minst 50% til vanlig lønn, dersom annet lønnstillegg ikke er avtalt. Overtidsarbeid på 17. mai skal i følge Landsoverenskomsten Virke/HK og enkelte andre overenskomster betales med 100% tillegg I november skal det forhandles om lønnstillegg for alle på OsloMet. Hovedtillitsvalg veed OsloMet, Erik Dahlgren, er godt fornøyd med at de faglige ansatte får utbetalt overtid og at man i tillegg skal forhandle om lønnstillegg for alle i kjølvannet av koronapandemien Men i år er det ekstra mye å hente i lønn for dem som skal jobbe julaften. Siden julaften faller på en søndag, utløses først søndagstillegg på 50 kroner timen. Så, fra klokken 12, renner det på 133,3 prosent ekstra i timen. • Dette må du huske om du blir syk i ferien. Lang ju

Røde dager: Hvordan reguleres arbeidstid og løn

Besøk oss. Fellesforbundet Lilletorget 1, 0184 Oslo . Postadresse. Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland 0134 Osl ‹ Tilbake til artikler. EFTA-domstolen har avsagt en prinsipiell dom om at pålagt reisetid skal anses som ordinær arbeidstid. Dette får betydning for alle virksomheter som ikke har ansett reisetid som arbeidstid ved utarbeidelse av vaktordninger, rotasjoner, beregning av overtidstillegg etc Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. 2. Lønn utbetales til konto i bank eller ved utbetalingsanvisning. 3. Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager Arbeid som utføres fra lørdag klokken 18.00 til søndag klokken 22.00 regnes som søndagsarbeid. Arbeid fra klokken 18.00 før helgedager til klokken 22.00 på helgedagen regnes som helgedagsarbeid. I disse periodene skal det i utgangspunktet være arbeidsfri

Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager - Lovdat

Det er ikke lovregulert lønnstillegg på helligdager. Artikkelen ble først publisert 6. november 2019. Først og fremst: i utgangspunktet er det ikke tillatt å jobbe på søndager og helligdager. Det er fastsatt av arbeidsmiljøloven. Det finnes derimot unntak. Hvis du ikke har tariffavtale er det arbeidsgiveren som innenfor lovverkets rammer i stor grad setter betingelsene. Bedriften du jobber for har styringsrett som gir arbeidsgiver rett til å lede, fordele arbeid, ansette og si opp arbeidstakere Dersom arbeidstaker må arbeide, regulerer loven at det på 1. eller 17. mai skal gis det samme lønnstillegg som vedkommende etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ, skal arbeidstaker ha et tillegg på minst 50% til sin vanlige lønn

Lønnstillegg for søndager og helligdager, samt pålagt arbeid

 1. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat
 2. Lønnsopprykk utenom sentrale lønnstillegg skjer gjennom ansiennitetsstigen, Arbeid som faller på særskilt arbeidstid, dvs kveld, natt, lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, må avtales med arbeidsgiver i forkant. Tilleggslønn utbetales etter faktisk medgått tid
 3. Kom over en diskusjon jeg syntes var ganske spennende uten at jeg klarte å finne noen klare svar på. Hvis man har 100% provisjonsbasert lønn - hvordan stiller dette seg når man jobber på en rød dag mtp tillegg? (Feks 1 Mai, 17 Mai etc

Video: Hvilke regler gjelder for arbeidstid og betaling for

Hovedoppgjøret 2020: Dette bør du vite om lønnsoppgjøret NN

Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør Høye tillegg til hjelpepleierne Hjelpepleierne får god uttelling i årets kommuneoppgjør. 10.000 av dem får et lønnstillegg på over 20.000 kroner, fordelt på to år

Om lønn og lønnstillegg - Ung

 1. Fra at det ikke var satt av penger til noe ekstra i lønnsforhandlingene i år endrer rektor Berit Rokne nå kurs. Hun ber styret om sju millioner kroner til å kunne gi HVLs ansatte et varig lønnstillegg. Årsaken er merarbeidet de ansatte har tatt på seg siden Norge stengte ned på grunn av koronapandemien
 2. Er man langtidssykemeldt eller i permisjon og ikke inngår i oppsatt høytidsturnus skal man heller ikke ha høytids-/helligdagstilleggene utbetalt, men bare ha utbetalt vanlige tillegg for kveld/natt/lørdag/søndag ihht grunnturnus
 3. Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet
 4. I dag får arbeidstakere som jobber søndag lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Begrunnelsen for det er at søndagsarbeid er unntaket, ikke regelen. Bli det tvert imot regelen og ikke unntaket, faller begrunnelsen for tillegget bort. Det betyr at skillet mellom søndag og ukedag forsvinner, og folks rettigheter står på spill
 5. I dag får arbeidstakere som jobber søndag lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Begrunnelsen for det er at søndagsarbeid er unntaket, ikke regelen. Bli det tvert imot regelen, kan tillegget falle bort. Det betyr at skillet mellom søndag og ukedag forsvinner, og at mange vil tape på ordningen

Det er flere nødvendige samfunnsoppgaver som ikke kan ta fri noen dager. For disse gruppene må vi finne alternative løsninger for å verne om arbeidstakernes rettigheter, fri og lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. At ikke alle har fri søndag er likevel ikke et argument for at tusenvis av mennesker må jobbe en ekstra dag i uken En vanlig søndag er heller ingen helligdag, så spesielt rød er den ikke unntatt på kalenderen. Nattarbeid er det også vanlig å lønne noe mer, men heller ikke her står det noe i loven. Så lenge de ansatte ikke er organisert synes jeg det er helt riktig å drite i tariff, da dette er noe vi som gidder å organisere oss skal ha fortjeneste av, ikke de som snylter Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. Lønn utbetales til konto i bank eller ved utbetalingsanvisning. Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager I 2016 falt 1. juledag på en søndag, det samme gjorde 1. nyttårsdag i 2017. Da lønna ble utbetalt i januar, oppdaget de ansatte i bakkemannskapet Aviator på Gardermoen at de ikke hadde fått det samme tillegget for disse to dagene som for de andre helligdagene hvor de får 170 prosent av lønna

Minstelønn - Arbeidstilsyne

Det er din søndag Et unødvendig forslag som stjeler fritida til folk flest. - Det er en dårlig deal om søndagsåpne butikker blir et faktum. Handelen vil ikke øke,. LO og NHOs økonomiske hovedkrav nær innfridd uten ett øre i lønnstillegg . Årets LO-NHO oppgjør kan ende i storstreik. Men avstanden mellom partene har knapt vært mindre når det gjelder størrelsen på det sentrale lønnstillegget Dersom Energi Norge og EL og IT forbundet ikke kommer til enighet hos Riksmekleren, kan det onsdag bli streik i kraftsektoren. Meklingen starter mandag Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgeda I dag får arbeidstakere som jobber søndag lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Begrunnelsen for det er at søndagsarbeid er unntaket, ikke regelen. Bli det tvert i mot regelen og ikke unntaket, faller begrunnelsen for tillegget bort. Skillet forsvinner. Det betyr at skillet mellom søndag og ukedag forsvinner, og folks rettigheter står på.

Lønnsoppgjøret - NH

 1. Partene i hotell- og restaurantmeklingen ble ikke enige om ny tariffavtale søndag morgen, og 434 hotellansatte er nå i streik
 2. Busstreiken er avverget. Dermed blir det ikke noen streik for 1500 bussjåfører
 3. Etter brudd i forhandlingene mellom bussjåførenes fagforeninger og næringslivets representanter, ble 3.800 bussjåfører tatt ut i streik fra klokken 06 søndag morgen. Victor Høy Ree-Lindstad (23) er en av sjåførene som er tatt ut i streik. Han er bussjåfør for Nobina på Nesodden, og er tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet
 4. søndager, betales et skifttillegg på 75 % for ordinære lørdager og søndager. Arbeidstakere som blir ansatt som vikar, tilkommer skifttillegg dersom vedkommende arbeider en hel turnusperiode. 7. For arbeidet på nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr

Lov om helligdager og helligdagsfred - Lovdat

 1. aret for Ådne Cappelen i forbindelse med hans 70-årsdag kommende søndag ble også avlyst i siste liten på grunn av coronasjokket. Cappelen tror corona vil slå tydelig ut i årets lønnsoppgjør,.
 2. 40 prosent tillegg ut skiftdøgnet på søndag. Fire kroner i lønnstillegg fra 1. april 2016. To kroner i lønnstillegg fra 1. juli 2016, som kompensasjon for endring av frikortordningen. Bedre frikortordning for alle nye anbud. 10 kroner i fagbrevtillegg for renhold, verksted, vask, funksjonærer. «Dopause» er på plass
 3. Det var ingen bevegelse mellom partene i oljestreiken søndag kveld. Streiken trappes dermed opp og fire Equinor-felt stenger. Fra midnatt gikk ytterligere 126 medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Lederne ut i streik. Fra før er 43 medlemmer tatt ut i streik på Johan Sverdrup-plattformen
 4. Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00. Testingen skjer på to steder. Voksne og barn over 12 år må møte opp på Stensarmen 9. Det er godt skiltet fra Ringveien Barn under 12 år må møte opp på Grenaderveien 11. Innkjøring fra Syrbekkveien. Det er godt skiltet

Streiken blant musikere og dansere i Musikernes Fellesorganisasjon fortsetter. Partene førte samtaler lørdag og søndag, men MFO avviste et tilbud som ville gitt 18 000 kroner i lønnstillegg Ifølge FriFagbevegelse gir de prosentvise lønnstillegg ut ifra lønnsnivåene til medlemsmassen til de ulike forbundene, og ikke ut ifra alle ansattes lønn. - Det er stor forskjell på 1,7 prosent for en med 500.000 i lønn og en med 900.000 i lønn, sier Olsen til nettstedet. Kommer ikke partene til enighet, går 523 ansatte ut i streik. I dag får arbeidstakarar som jobbar søndag lønnstillegg for ubekvem arbeidstid. Grunngivinga for det er at søndagsarbeid er unntaket, ikkje regelen. Blir det tvert i mot regelen og ikkje unntaket, fell grunngivinga for tillegg vekk. Det betyr at skillet mellom søndag og vekedag forsvinn og folks rettigheitar står på spel Det kan derfor variere om man har krav på godtgjørelse og eventuelt hvor stor denne godtgjørelsen er. Av lov om 1. og 17. mai følger det at arbeidstaker som må arbeide 1. eller 17. mai har krav på det lønnstillegg som vedkommende etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager

Du skal ha ekstra tillegg for å jobbe på røde dager - Delt

Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen Publisert søndag 25. oktober 2020 - 15:00. Del artikkel. Lønns­kalkulator Forklaring på de forskjellige punktene i kalkulatoren finner du ved å klikke på spørsmålstegnene. Resultatet ser du i bunnen av kalkulatoren. Fyll inn én av syv. Fyll inn. Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon

Lørdagstillegg?! - Karriere, arbeidsliv og utdanning

 1. Riksmekler Kari Gjesteby uttalte søndag at intervjuet med NHO-direktøren som ble sendt på NRK lørdag hadde vært unødvendig og hadde krevd «en som i hovedsak dreier seg om lønnstillegg
 2. 5.2.2 For arbeidstakere som ikke faller inn under 5.2.1For ordinært arbeid mellom klokka 00.00 lørdag og klokka 24.00 søndag betales et tillegg p Videre drøfter partene kriterier for lokale lønnstillegg
 3. > lørdag og søndag får et lønnstillegg.» Jeg må si at jeg føler meg lettet. Altså, hvis fredag kveld skulle slutte å være kveld bare fordi det er opptakten til helg, så ville jeg ha store problemer med å avvikle arbeidsuken og begynne på den såkalte helgen, dvs. lørdag og søndag. Det er noe med fredagskvelden som er e
 4. KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov
 5. Etter lovens § 3 første ledd første pkt., skal arbeidsgiver betale full lønn for 17. mai som ikke faller på en søndag eller annen helgedag. Videre følger det av bestemmelsens annet pkt. at arbeidstaker som jobber nevnte dager skal ha samme lønnstillegg som ved arbeid på søndager
 6. Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer
 7. Publisert søndag 20. september 2020 - 10:11 Sist oppdatert mandag 21. september 2020 - 09:43 gis med virkning fra 1. september og betyr at alle Unios grupper i KS som er omfattet av garantilønnstabellen får lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner. Den 30. september åpner uravstemningen for forbundets medlemmer

dager skal ha samme lønnstillegg som han etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ skal han ha et tillegg på minst 50 pst. til sin vanlige lønn. Departementet fastsetter nærmere føresegner til gjennomføring av denne paragrafen Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året. Overhenget er et element som regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret.Størrelsen på overhenget kan variere mellom områder og sektorer og variere fra år til år innen de ulike områdene/sektorene I følge loven Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager skal ansatte som må arbeide 1. og/eller 17. mai ha samme lønnstillegg som han/hun etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ skal den ansatte ha et tillegg på minst 50% til sin vanlige lønn Påskeferien er akkurat over, og de fleste av oss har nytt en velfortjent ferie, forhåpentligvis i en solvegg med en saftig appelsin mellom hendene. Og i løpet av mai har vi flere helligdager å se frem til. Men hvilke regler gjelder egentlig for oss arbeidstakere i tilknytning til de helligdagene vi går i møte? Det viktigste først; de fleste av os 40 prosent tillegg ut skiftdøgnet på søndag. Fire kroner i lønnstillegg fra 1. april 2016. To kroner i lønnstillegg fra 1. juli 2016, som kompensasjon for endring av frikortordningen. Bedre frikortordning for alle nye anbud. 10 kroner i fagbrevtillegg for renhold, verksted, vask, funksjonærer. Dopause er på plass

Forhandlingene i staten: Lønn og fordeling av lønnstillegg er viktigst Om lønnspotten skal fordeles lokalt eller sentralt, er et av hovedstridstemaene i det statlige oppgjøret. * Hvis det ikke blir enighet, har LO og YS varslet at nærmere 35.000 av deres medlemmer tas ut i streik fra søndag Partene i sykehusoppgjøret er blitt enige om en lønnsøkning med ramme på 1,7 prosent. Dette sikrer sykehusansatte i YS-forbundene Delta og Parat reallønnsvekst i 2020 og lønnstillegg for. I tidsrommet mellom 15. januar til 15. april får legene på beredskapsvakt for luftambulansen i nord 23 500 kroner i lønnstillegg per døgn. Lørdag og søndag er tillegget på 20 800 kroner i døgnet på denne vakten, skriver NRK

Arbeidsfrie dager i påska, foruten søndagene, er skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Påskeaften er ikke en helligdag, men er likevel spesiell sett i forhold til vanlige lørdager ved at det skal være arbeidsfri fra kl. 15, i stedet for kl. 18 slik det som hovedregel er på vanlige lørdager eller andre dager før søndag eller helgedag Flyplassansatte får mindre lønnstillegg for helligdager som faller på søndager. Frifagbevegelse.no. 21.12.2017. LENE SVENNING - Dette er utrolig kjedelig for de ansatte som skal jobbe disse dagene. I 2016 falt 1. juledag på en søndag, det samme gjorde 1. nyttårsdag i 2017 Arbeidstaker som må arbeide nevnte dager skal ha samme lønnstillegg som han etter avtale eller regulativ måtte ha krav på for søndager. Er spørsmålet om slikt lønnstillegg ikke avgjort ved avtale eller regulativ skal han ha et tillegg på minst 50 prosent til sin vanlige lønn At bestemmelser om lønnstillegg ved søndag- og helligdagsarbeid ikke er i gjeldende forskrift har åpnet for urimelig konkurranse om disse vilkårene. Virke ser det derfor som rimelig at denne bestemmelsen oppdateres med lønnsvilkår for søndager og helligdager. Forståelse av forskriftens §

Kan arbeidstaker kreve lønn for helligdager? - Codex Advoka

Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig. 5.3 Lønnen skal utbetales over konto i bank. 5.4 Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller høytidsdag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager Finn en ansatt Se oversikt over ansatte i Molde kommune.; Meld feil Angi hva slags type feil, og i hvilket område feilen befinner seg.; Ledige stillinger Se en oversikt over alle utlyste stillinger i Molde kommune Det er derfor en stor seier at det er Dnmf, som har fått gjennomslag for å heve lørdags- og søndagstillegget til kr. 53,-, slik at minstesatsen er lik andre, som også jobber lørdag og søndag. I tillegg hadde Dnmf følgende krav til brannavtalen: Ny tekst i merknader vedlegg 1 stillingskode 7719 DRAMMEN: Fra og med søndag 20. september streiker rundt 3.800 bussjåfører på Østlandet etter brudd i forhandlingene om bussbransjeavtalen.Streiken omfatter samtlige rutebussjåfører i Oslo og Viken og medfører at alle rutebusser i hele området tas ut av trafikk. - Streiken medfører at alle Brakars avganger, med unntak av noe skolekjøring, ikke blir kjørt Palmesøndag er en vanlig søndag og du får ikke annet enn vanlig tillegg, evt. 100% Men 1. påskedag og 1. pinsedag er jo 133 %-dager. De er også røde dager som ikke er bevegelige

Påske, jul og helligdager - Virk

En helsefagarbeider gir omsorg, og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på: For timene pr. arbeidet time 0-289* minst kr 53,- 290 til 349* minst kr 100,- 350* + minst kr 150,- *Antall timer pr kalenderår Hovedtariffavtalen kapittel 4 - sentrale tillegg pr. 1.5.2018 Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.201 — De 15 kronene er en vits. Da kunne man like godt latt være å gi noe, sier Erik Dahlgren, hovedtillitsvalgt ved OsloMet. Han er fornøyd med storbyuniversitetet økte kveldstillegget for de ansatte som må jobbe sent på grunn av korona. Men hos Universitetet i Oslo får de bare 15 kroner per ekstra time Partene fortsatte meglingen etter den opprinnelige fristen, ved midnatt søndag 31.mars og kom til slutt til enighet. Resultatet er et generelt lønnstillegg på 3,2 prosent. - En streik hadde vært et nederlag for alle berørte, og jeg er lettet over at vi klarte å finne en løsning. Begge parter har måttet gi for å komme til enighet

Dette har du krav på om du må jobbe 1

Natt til søndag 20. september gikk bussjåførene til streik. (LO). 1. oktober ble streiken avsluttet, etter at arbeidsgiverne tilbød lønnstillegg som vil løfte bussjåførene opp til rundt 93 prosent av industriarbeiderlønn. Minuttene er altså dyre, men de flyr fort av gårde - Vi har kommet arbeidstakersiden i møte på deres hovedkrav, og tilbudt gode lønnstillegg, tilsvarende det andre grupper har sagt ja til, sier Kaltenborn i NHO. - Sikkerhetsbransjen ble tidlig truffet av koronakrisen, og de er fortsatt blant de hardest rammede bransjene nå i høst, med rundt 1.000 ansatte permittert Du må ta fri fra jobben for å klare å rekke dem. Men å gå i dagligvarebutikk kan du nå til og med gjøre på søndag, sier han. Ingen av de ansatte ved Joker i Duestien er fagorganisert. Innehaveren sier de får kompensasjon gjennom 100 prosent lønnstillegg for å jobbe på søndag Leif Vetlesen døde søndag, 81 år gammel. Vetlesen var den som framfor noen bidro til anerkjennelsen av norske sjøfolks enorme innsats under krigen.Vetlesen seilte selv som sjømann under krigen fram til juni 1944. Da ble han ansatt som sekretær ved Norsk Sjømannsforbunds midlertidige hovedkontor i London

Allmenngjort minstelønn for renhol

Forord. Hovedtariffavtalen gjelder for alle medlemmer av KAs arbeidsgivervirksomhet. Informasjon om endringer i forhold til forrige avtaleperiode er gitt i rundskriv nr. 4/2016 og nr. 3/2016.. Der hvor det gjelder egne eller supplerende bestemmelser i kapittel 1 for virksomheter i Oslo som tidligere fulgte Oslo kommunes Dok. 25, er dette markert med symbolet x ved det aktuelle punktet/den. Stein Lier-Hansen provoserte arbeidstagersiden kraftig da han tok til orde for at offentlig ansattes viktigste bidrag i coronadugnaden, var å bli færre, i et intervju med NTB søndag. - Absurd og respektløst overfor folk som nå har arbeidet nesten døgnet rundt, uttalte Fagforbundets leder Mette Nord Publisert søndag 04. november 2018 - 22:51 - Det er stor interesse for masterstudiene våre, det ser vi på søkertallene. Samtidig er det ingen selvfølge at kompetansen blir tatt i bruk ute i barnehagene. En master kan også være en vei ut av yrket,.

Spekter har stevnet Negotia for Arbeidsretten i forbindelse med Felleskjøpet-streiken, men arbeidsrettsadvokat mener streiken er lovlig, skriver Nationen Over 1.100 ansatte i 27 selskaper kan bli tatt ut. - Vi håper i det lengste på å komme til enighet, slik at strømkundene som uskyldig tredjepart ikke blir rammet av en konflikt, sier direktør for arbeidsliv Ståle Borgersen i Energi Norge i en pressemelding. De 27 selskapene er i hovedsak. 40 prosent tillegg ut skiftdøgnet på søndag. Fire kroner i lønnstillegg fra 1. april 2016; To kroner i lønnstillegg fra 1. juli 2016, som kompensasjon for endring av frikortordningen. Bedre frikortordning for alle nye anbud. 10 kroner i fagbrevtillegg for renhold, verksted, vask, funksjonærer. Dopause er på plass Sist søndag gikk 3800 bussjåfører ut i streik, de fleste i Oslo og på Østlandet. Om kort tid vil ytterligere 4500 bussjåfører andre steder i landet slutte seg til de streikende. Hovedkravet deres er et kraftig lønnstillegg. Det skulle de hatt for lenge sida kl. 06.00 og/eller minst hver 3. søndag. 2. Ved døgnkontinuerlig skiftarbeid. Hovedtariffavtalen_KS.indd 11 08.10.2014 18:57. 12 Hovedtari˜ avtalen ˆ.˛.˝ ˝˝,˘ timer pr. uke Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 33,6 timer ved helkon

Tariffoppgjøret 2020 - Handel og Kontor i Norg

På 5.2.2020 den 22.09, Polio skrev: Men det gjør du? J Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

 • Whatsapp kontakte löschen iphone.
 • Flughafenfeuerwehr leipzig ausbildung.
 • Streik grundgesetz.
 • Insuffisiens hjerteklaff.
 • Hatha yoga stuttgart.
 • I punkt braunschweig speisekarte.
 • Folie fliser bad.
 • Kommunismens fall i östeuropa.
 • Humanitær organisasjon kryssord.
 • Autokratie autoritarismus.
 • Folkemusikk i andre land.
 • Ny lov om eierseksjoner.
 • Japansk encefalitt engelsk.
 • Flohmarkt würzburg 2018.
 • Autokratie autoritarismus.
 • You've been tagged timothy granaderos.
 • Kratzbaum maine coon big ben xl.
 • Metaller elektrisk ledende.
 • Neisseria therapie.
 • Bygd i østfold kryssord.
 • Scooter roller testsieger.
 • Leghorn høns.
 • Buksnitt kryssord.
 • Sms emden besatzung.
 • Økologisk magasin.
 • Glattstrikk rundt.
 • Røssler våpen.
 • Breakdance schule.
 • Strender franske riviera.
 • Svømmehal nørresundby.
 • Partyservice oldenburg.
 • Apollo skiathos hotel.
 • Travellink växel.
 • Stikkende smerter mellom skulderbladene.
 • Sjalu etter utroskap.
 • Øm kul i håndflaten.
 • Primary school norsk.
 • Fukushima snl.
 • Tekniske data ford s max.
 • Politiske rettigheter.
 • Mój t mobile kod 203.