Home

Ny teknisk forskrift

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring. Kort om høringsforslaget. Regjeringen har som mål å legge til rette for raskere og enklere boligbygging. Direktoratet har derfor gått igjennom byggteknisk forskrift Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer for hvordan kravene kan etterkommes i praksis Der tiltakshaver velger byggteknisk forskrift (TEK10) skal dette fremgå av søknad om tillatelse til tiltak. (2) Kommunen kan etter søknad tillate at forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk legges til grunn også for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019 Fra 1. juli 2017 erstattes den gamle tekniske forskriften, «TEK10», av den nye «TEK17». Teknisk forskrift har bestemmelser om tekniske minimumskrav til alle bygg som oppføres. Reglene skal sikre oppfyllelse av tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi, samt hensyn til visuell kvalitet og universell utforming Ukens Tips: Ny teknisk forskrift 1. juli i år trådte ny forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17) i kraft. Fra samme tidspunkt ble TEK10 opphevet

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Kapittel 1. Felles bestemmelser § 1-1 Formål § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak §1-3 Definisjoner. Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Forskrift om samvirke mellom gml og ny plbl. §§ 1-19: Lovdata: Lovdata Pro: Forskrift om samvirke mellom bestemmelsen i plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr. 77 og bestemmelsene i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71: 03.09.2009: Endr. i forskrift om krav til byggverk (TEK97) Lovdata: Lovdata Pr Ny Teknisk forskrift Radongass gir helseproblemer Finn oss på Facebook. Søk emne her... SPORFILM - Rimelig langtids radonmåler. For langtidsmåling av radon i boliger og arbeidsplasser. mer info bestilling. Corentium Home . Digital radonmåler for bruk over mellomlang og lang tid

For å oppnå nasjonale klasser skal prøvningsrapporten gjennomgå en teknisk vurdering av et prøvingslaboratorium eller annen kvalifisert part. c) Ny klassifisering i henhold til NS-EN 13501-serien til bruk i produktdokumentasjon kan kun oppnås basert på prøving etter NS-EN standarder Ny forskrift for landbaserte akvakulturanlegg Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk trer i kraft 01.01.2018 - Formålet med forskriften er å sikre at landbaserte akvakulturanlegg har tilfredsstillende teknisk standard til å forebygge hindre at fisk kan rømme fra anleggene, sier Britt Leikvoll, konstituert leder for havbrukstilsyn i. Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2010 nr. 1041, 22 juni 2011 nr. 674, 3 nov 2011 nr. 1100, 9 des 2011 nr. 1324, 27 jan 2012 nr. 107, 15 juni 2012 nr. 620, 20 aug 2012 nr. 845, 8 nov 2012 nr. 1060, 2 feb 2013 nr. 148, 25 juni 2013 nr. 788, 17 des 2013 nr. 1579, 16 juni 2015 nr. 688, 8 mars 2015 nr. 206 som endret ved forskrift 16 juni 2015 nr. 757, 2 juli 2015 nr. 865, 9 juni 2015 nr.

Ny teknisk forskrift 2010 -nye byggesaksregler Byggkonferansen 2. november 2010 Avdelingsdirektør Lisbet Landfald •Lov om offentlige anskaffelser § 6: Statlige, kommunale, fylkeskommunale myndigheter samt offentligrettslige organer skal under planleggingen a Forside Oppussing og nybygg generelt Teknisk forskrift TEK-10 / TEK-97 ByggeBolig.no Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2. utgave med siste rettinger våren 1999. Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme dato opphører følgende forskrifter: Forskrift 7. desember 2005 nr. 1684 om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Forskrift 25. februar 2014 nr. 239 om studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Forskrift 19. juni 2012 nr. 649 om studier og eksamen ved Høgskolen i.

Vi tar sikte på at en ny teknisk forskrift - TEK17 - skal tre i kraft i 2017.-----Direktoratet for byggkvalitet. Annet regelverk til plan- og bygningsloven; DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSBs oppslagsverk; Historisk arkiv-----Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Gjeldende forskrift: FOR-1998-11-06-106 Ny byggteknisk forskrift på høring: TEK17 - skal gjelde fra 1. juli 2017 10/11/2016; Byggereglene er endret, igjen 05/01/2016; Lokal godkjenning blir borte. Sentral godkjenning legger vekt på seriøsitet 09/12/201 Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift på alminnelig høring. Forslagene skal gjøre det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunene skal slippe å bruke ressurser på mindre byggesaker Utkast til forskriftsbestemmelser - Teknisk forskrift - 23.06.09 7 Kap I Generelle bestemmelser § 1‐1 Formål Denne forskrift skal sikre at alle tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensynet til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, helse, energi og miljø

Ny forskrift – Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Ny Teknisk forskrift Søk emne her... LUNOS. Lydsvak og nesten usynlig miniventilasjon! mer info bestilling Klimavakten PRO mer info bestilling. Minivent Alfa quiet. Miniventilasjon med varmegjenvinner og tilskuddsvarme - praktisk, enkelt og rimelig! mer info bestilling Teknisk leder skal delta aktivt i arbeidet ved å veilede kontrollørene og påse at kontrollene utføres i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Teknisk leder er ansvarlig for at kontrollvirksomheten drives i samsvar med denne forskriften, skal samordne kontrollvirksomheten og er kontrollorganets kontaktperson i forhold til Statens vegvesen

Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg Dette gjelder kun for konstruksjonsdeler som leveres ny fra leverandør og tas i bruk etter 1. januar 2013. Det er et vilkår for produktsertifisering at det foreligger brukerhåndbok som samsvarer med krav fastsatt i NS-9415:2009 Teknisk forskrift stiller krav til nye byggverk samt tiltak på eksisterende byggverk i henhold til ny pbl § 31. Nye boliger utgjør årlig bare ca. 2 % av boligmassen. For å oppstå merkbar effekt av brannsikkerhetstiltak på kort sikt, må tiltak settes i verk i eksisterende bebyggelse Forslaget til ny forskrift om arbeid gjør nødvendige endringer for ta høyde for ny kjøretøy- og reparasjonsteknologi. Det foreslås innføring av personlig godkjenning for teknisk leder og kompetent stedfortreder ved kjøretøyverksted. Forslaget innebærer innføring av gebyr for godkjenning av virksomheter og personer

SMART E174 - Saltdalshytta

Forslag til ny byggteknisk forskrift ligger nå ute til høring. Formålet med endringene er tydeligere og enklere regelverk, samt reduserte byggekostnader. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sendt forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) på høring På kurset går vi gjennom ny teknisk forskrift, TEK 17 som ble satt i kraft fra 1. juli 2017. Du får innsikt i hvilke endringer dette innebærer: Hva er nytt og hva betyr det for deg og din bedrift Mattilsynet arbeider med å lage en ny forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (lakselusforskrift)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (korttittel: byggteknisk forskrift, også kalt «TEK 10») er en norsk forskrift som har til formål å sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi Ny byggteknisk forskrift. Ny byggteknisk forskrift Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK17, trådte ikraft 1. juli 2017 og avløser TEK10. Publisert 04.07.2017. Lenke til forskriften på lovdata. Lenke til artikkel om de mest sentrale endringene på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK). Lenke til. NYTEK-forskriften skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra flytende akvakulturanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard på anleggene. NYTEK-forskriften ( Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg ) gjelder for flytende akvakulturanlegg, for alle hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr til slike anlegg Et forslag til ny byggteknisk forskrift - TEK17 - er nå sendt ut på høring av regjeringen. Forskriften kan bli lettere å forstå. Samtidig lempes det på en del av kravene Teknisk og operasjonell forskrift 29.4.2010 5 f) levetiden, g) eventuell senere fjerning, og h) behov for utvikling av ny teknologi. §

Forslag til ny byggteknisk forskrift - Direktoratet for

Byggteknisk forskrift (TEK 10) - Direktoratet for byggkvalite

En forskrift er en rettslig bindende regulering som må ha hjemmel i lov.Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et departement eller et kommunestyre eller fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer.. Forskrifter må ha hjemmel i gyldig lov, og kan i likhet med lover ikke gis tilbakevirkende kraft. Forskriften må holde seg innenfor lovhjemmelen, og må ikke være i. Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg - NYTEK-forskriften Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk Forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 201 Byggteknisk forskrift (TEK17). Sikkerhetsklasse Fomfatter også følgende tiltak der tiltaket ikke fører til redusert personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet: . Ny teknisk forskrift trer i kraft 1. Veilederen med preaksepterte ytelser er ennå ikke lagt ut på DiBKs . Denne uka ble forskrift 21 Kommunal - og moderniseringsdepartementet fastsatte 19. juni ny byggteknisk forskrift (TEK 17) med ikrafttredelse 1. juli. Forskriftsteksten er blitt justert i tråd med Norsk Vanns høringsuttalelse på enkelte punkter, mens det meste fra høringsutkastet er opprettholdt uendret Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning. Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning er en funksjonsbasert forskrift. I mange tilfeller er funksjonskravene også gitt som ytelseskrav i forskriften. TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk

Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet Ny versjon av Teknisk regelverk 16. september 2020. Klikk her for mer informasjon. Bane NORs tekniske regelverk er et viktig styringsverktøy og et viktig hjelpemiddel ved utforming, bygging og dimensjonering av jernbaneanlegg. en samlebetegnelse for normaler innenfor de ulike jernbanetekniske fagområder VEILEDNING TIL TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT (Sist oppdatert 18. desember 2017) Petroleumstilsynet Helsedirektoratet Mattilsynet . 2 Ny teknologi som nevnt i første ledd, kan være nye produkter, analyseverktøy eller kjente produkter brukt på en ny måte

SMART C142 - Saltdalshytta

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Forslag til ny forskrift. 10.02.2017 OBOS mener det er stort behov for å forenkle byggteknisk forskrift. Vi er opptatt av både å få til en bedre struktur med klare og etterprøvbare krav, digitalisering av regelverket for å gjør Kurs i ny teknisk forskrift. 13.01.09: Kurset gir matnyttig informasjon både for prosjekterende og utførende. Kurset holdes av Sintef Byggforsk. I kurset vises de mest aktuelle løsningene for småhus og for større bygninger fram Ny teknologi som nevnt i første ledd, kan være nye produkter, analyseverktøy eller kjente produkter brukt på en ny måte. I kvalifiseringen som nevnt i andre ledd, inngår undersøking og framskaffing av objektive bevis på at Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift 29.4.2010 . 2. 20. Ny teknisk forskrift i kraft 1. juli 2017 Forskrift av 21. juni 2017 nr. 840 om tekniske krav til byggverk (Tek17) trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften opphever samtidig forskrift av 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Tek10) Byggteknisk forskrift er det vanlige kortnavnet på Forskrift om tekniske krav til byggverk. Ofte omtales byggteknisk forskrift bare med forkortelsen TEK, gjerne sammen med årstallet den aktuelle (hoved-)versjonen ble vedtatt, TEK17 ble altså vedtatt i 2017. Forskriften inneholder krav til utforming og gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til energi.

Ny byggeteknisk forskrift TEK17 begynner å gjelde

 1. Aktuelle forskrifter på arbeidsmiljøområdet. Noen forskrifter har også Arbeidstilsynets kommentarer til enkeltparagrafer
 2. VEILEDNING TIL TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT (Sist oppdatert 18. desember 2019) Petroleumstilsynet Helsedirektoratet Mattilsynet . Ny teknologi som nevnt i første ledd, kan være nye produkter, analyseverktøy eller kjente produkter brukt på en ny måte
 3. Sjøfartsdirektoratet har fastsatt ny forskrift om dykking fra skip som trer i kraft 1. juni 2020. Forskriften er gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven og setter krav til den som har sitt arbeid om bord og er involvert i dykkeoperasjoner. Forskriften skal bidra til at de om dykker og omfattes av skipssikkerhetsloven beskyttes av sikkerhetskrav på lik linje med de som dykker under.

Stortinget har vedtatt nye forskrifter og endringer i enkelte forskrifter. De trer i kraft 1. august 2017. Lover og forskrifter for barnehage. Finn rundskriv, tolkninger og veiledninger. Rundskriv, juridiske veiledere, tolkningsuttalelser. Forskrift om tilskudd til barnehager Ny teknisk forskrift utsettes et halvt år. 12.10.09: Kommunal- og regionsminister Magnhild Meltveit Kleppa kunngjorde fredag at ny teknisk forskrift blir utsatt et halvt år. Ny dato for ikraftsettelse er 1.juli 2010. Bakgrunnen er at byggenæringen skal få bedre tid til å tilpasse seg de nye kravene

Forskrift om arbeid på kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet [sett inn dato] med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19b og § 43a, delegeringsvedtak 20. Krav til lokaler og teknisk utstyr for kjøretøyverkste

Ukens Tips: Ny teknisk forskrift

Fravik fra teknisk forskrift Etter Plan- og bygningsloven skal tiltak på eksisterende byggverk prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det betyr at ved tiltak på eksisterende byggverk, gjelder i utgangspunktet de samme kravene som for nye tiltak ENDRINGSFORSKRIFT TEKNISK OG OPERASJONELL FORSKRIFT 2013 - FASE 1 2 Begrunnelse De spesifikke kravene til alarmer fjernes i denne paragrafen og flyttes til ny § 33a om kontroll og overvåkingssystem i kapittel V om brann- og eksplosjonsvern ved utforming av landanlegg. Se begrunnelsen for denne. Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen

HLF har gitt innspill til regjeringens forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK 17. Hovedinnspillene til forslaget var følgende: Det er endringsforslag i TEK 17 om tiltak som påvirker rømnings- og redningstider uten at HLF eller andre grupper som er berørt av forslaget er blitt hørt Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020 Ny parkeringsforskrift 2017. Fra 01.01.17 blir parkeringen håndhevet etter ny parkeringsforskrift (forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (FOR-2017-06-19-941) trådte i kraft 01.01.2018. Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse og produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard på landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Formålet med forslaget er at rømmingssikkerheten skal ivaretas på hele akvakulturanlegget og i alle ledd til og med lasting av fisken

Dispensasjonssøknader / fravik fra teknisk forskrift Gebyr 2021 Gebyr 2020 Dispensasjon for fortetting / ny tomt i regulert område + ny bolig 7.000 Dispensasjon for plan / plankrav / byggeforbud etter § 1-8 10.500 10300 Dispensasjon fra andre forhold, lov, forskrift, avstandskrav, etc. 7.000 696 Teknisk forskrift. Bolig 15. september 2016. Få nye artikler på e-post: Anbudstjeneste. La tilbyderne konkurrere om deg, og motta flere tilbud før du bestemmer deg. Få gratis og uforpliktende tilbud her: Tilbud på advokat-tjenester Tilbud på billån Tilbud på boligalarme

Ny Teknisk Spesifikasjon for renhold i helse- og omsorgstjenesten. Dette dokumentet skal bidra til redusert risiko for smittespredning og god samhandling mellom renholdere og resten av virksomheten. Det er utviklet av en bredt sammensatt komité av fagfolk, på initiativ fra Forum for sykehusrenhold Veiledning til forskrift om brannforebygging Publisert januar 2016 , sist oppdatert mars 2020 Ansvarlig avdeling: Brann og rednin Byggteknisk forskrift har fått nye energiregler. I 2016 er det frivillig om man ønsker å følge de nye reglene, . Men hver ny regel som legges oppå tidligere regler kompliserer byggeprosessene når du hele tiden skal implementere nye retningslinjer, sier Gjøvaag til Teknisk Ukeblad

Byggteknisk forskrift (TEK17) - Byggeregle

Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 8. desember 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler §§ 3-3, 3-5, 3-9, 3-10, 5-3, 3-8, 4-7, 4-8, 4-10. Kapittel 1. Generelle bestemmelser § 1-1 Teknisk info. Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere

Forskrifter til plan- og bygningsloven - regjeringen

Ny Teknisk forskrift - Rado

Ny forskrift for luftfartshindre vedtatt. Får stor betydning for nettselskapene. Øyvind Lie; mandag 9. november 2020 - 18:11. Ny teknisk forskrift trer i kraft 1. juli 2017 (TEK 2017) http://www.bygg.no/article/131849 Vedlegg 2 - Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 . 2 Systemet for teknisk kontroll langs veg skal omfatte innledende kontroller som nevnt i § 9 o

Innledning - Direktoratet for byggkvalite

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad sier han at forskriften kommer til å bli klar denne våren. - Da blir det fastsatt ny forskrift og en medfølgende veileder, sier Pollestad. Nå vil bredbåndsutbyggerne være spente på om de kan slippe unna med enklere gravearbeider. Et sentralt spørsmål er også om myndighetene vil tillate microtrenching En forskrift er etter norsk rett et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer (i motsetning til et enkeltvedtak).. Forskrifter fastsettes ofte med hjemmel i en lov.Forskrifter gis som regel av Kongen i statsråd, et departement eller et kommunestyre eller fylkesting, alt etter hva den aktuelle lovhjemmelen bestemmer Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr En virksomhet som gjenbruker medisinsk engangsutstyr ansees derfor som en ny produsent i henhold til forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr jf. § 1-5 produsenten har valgt teknisk og sikkerhetsmessig samsvarer med tiltenkt bruk Sak vedrørende ny forskrift om skolemønster var til politisk behandling i Kommunestyret tirsdag 27. oktober. Kommunestyret gjorde da et vedtak som er såvidt annerledes enn det som var foreslått fra administrasjonen, at det krever en ny høringsrunde

Ny forskrift for landbaserte akvakulturanlegg

Ny forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn erstatter: - forskrift av 5. juli 1990 nr. 546 om brannforeb yggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) med veiledning - midlertidig forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern mv - forskrift av 15. januar 1998 nr. 33 om feiing og tilsyn med fyringsanlegg med veilednin Hovedpunkter i NVEs forslag til forskrift om krav til kompetanse Alle som har konsesjon i medhold av energiloven §§ 3-1 eller 3-2 skal ha egen bemanning med nødvendig kompetanse til daglig ledelse, teknisk drift og praktisk gjennomføring av den konsesjonspliktig Nye krav til opplæring av kontrollører (se punkt 3) følger av forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy m.m. (kontrollopplæringsforskriften), med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 19 a. Del II omhandler forslagene til endringer i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Den 1. februar 2007 ble det innført nye energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), kapittel VIII §§ 8-2 til 8-23. Det fremgår av overgangsbestemmelsene i TEK at for søknad eller melding om tiltak mottatt til og med 31. Juli 2009, kan tiltakshaver velge om tiltaket skal utføres etter gamle eller nye energikrav. Fra og med 1. august skal alle søknader og meldinger. Forskrift 16. desember 2015 nr. 1686 om godkjenning av denaturering av teknisk etanol og etanolholdige preparater denatureringsforskriften, heretter denf. ü utgjør på denne måten et dynamisk regelsett, som enkelt vil kunne endres i tråd med eventuelle praksisendringe

PS 89/10-Engstr/Fjelld veranda - Levanger kommune- Mye av veksten kommer fra oppdrett - Kyst

teknisk_forskrift. Regjeringen vil Arbeidet med nye byggregler er i gang. siste om koronaviruset. Følg nyhetsbildet. Dette er den nye faktoren for inneklima som mange overser Avsender: Nå skal det bygges flere små leiligheter Endringene i byggereglene kan gi flere og rimeligere boliger. Banebrytende forenkling innen. Forskrift om pasientjournal ble 1. juli 2019 erstattet av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften er i større grad tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning. Den nye forskriften skal imøtekomme en digitalisert hverdag og er videre «teknisk» tilpasset annet relevant regelverk Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Torleif Sundbotten Arkivsak - Journalpost 20/340 - 20/8685 Arkivkode FA-M42, TI-&00 Dato 21.08.2020 Saksdokument Framlegg til ny forskrift for slamtømming for NGIR-område

 • Meller kreisblatt telefon.
 • Kvalm av kokt egg.
 • Sosial angst svimmel.
 • Contura 510 deler.
 • Isba sko salg.
 • Innkjøpsliste barnehage.
 • Kartongvin 2018.
 • Leilighet til leie brumunddal.
 • Nav bergen ledige stillinger.
 • Tangenodden camping meny.
 • Tørkede dadler.
 • Discofox meisterschaft 2015.
 • Inspera uia admin.
 • Wertebereich gebrochen rationale funktion.
 • Registreringsavgift ny tilhenger.
 • 144hz monitor how to use.
 • O og å lyd oppgaver.
 • Avstand røros sverige.
 • Green anaconda.
 • Løypekart østmarka.
 • Como se forma un bebe desde el primer dia.
 • Tørre vs bløte vitser.
 • Halmstad affärer öppettider.
 • Free eclipse download.
 • Norges største investorer.
 • Last public execution in france.
 • Innkjøpsliste barnehage.
 • B12 mat.
 • Mørkekjøring dato.
 • Rørosvinduer pris.
 • Porselensdukker pris.
 • Eraffe haßberge.
 • Beste treningssko.
 • Filtersett 14 systemair.
 • Færøyene og island.
 • Galeria dominikańska kino.
 • Halli galli bad kreuznach.
 • Das wetter online heidelberg.
 • Walima buffet.
 • Hvithai sør afrika.
 • Acetonlukt av pusten.