Home

Offentlig regnskap

Offentlig. Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Etter regnskapsloven kan hvem som helst møte opp på kontoret ditt og be om å få se årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning, altså de samme dokumentene som gjøres tilgjengelig fra Brønnøysundregistrene Tradisjonelt offentlig regnskap i form av kameralregnskap (forvaltningskameralistikk) har nettopp blitt utviklet for bruk i disse to kontroll-/ansvarsrelasjonene. Når politikerne vedtar budsjettet, delegerer de samtidig myndigheten til å bruke offentlige penger til administrasjonen, noe som medfører at administrasjonen blir regnskapspliktig overfor politikerne med hensyn til hvordan pengene. Eller annerledes uttrykt: et regnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m.a.o. i økonomistyringen i en organisasjon. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private og offentlige organisasjoner, utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor

Offentlige foretak, regnskap Publisert 12. desember 2019; 2018 2017 - 2018; Mill. kr Prosentvis endring; Resultat: Driftsinntekter: 1 326 611: 15,7: Driftskostnader. Hva er et regnskap? Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt.. Med regnskapobjekter menes virksomheter som har regnskapsplikt.For eksempel ulike former for selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner

Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli Regnskap og revisjon. Regnskap Krav til regnskapet Bokføringsplikt Avskrivning Krav til bilag Oppbevaring av regnskapsmateriale Dokumentasjon av balansen (avstemminger. Departementet kan i forskrift fastsette at en offentlig framskrittsrapport i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller en offentlig rapport foretaket har avlagt innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet, regnskapsbransjen samt de som bruker og utarbeider regnskap

Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en

Brukervennlig og enkelt · Nettbasert, alltid backu

 1. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.
 2. Frister årsoppgjøret - regnskap. Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapspliktige er blant annet: alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har 5 millioner eller mer i salgsinntek
 3. dre enn 20 % av den totale produksjon av varer og tjenester. For offentlige virksomheter som har fradragsrett etter § 8-2 annet ledd er retten til fradrag for inngående merverdiavgift avgrenset til «anskaffelser av varer og tjenester som omsettes til andre»
 4. Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og prosent. 2012-2017 Publisert 20. desember 2018; 2012 2013.
 5. IFAC (International Federation of Accounts) etablerte i 1986 en komité for å håndtere spørsmål knyttet til revisjon og regnskap i offentlig sektor, Public Sector Committee (PSC). Siden 1996 har PSC jobbet med et standardsettingsprogram for regnskapsstandarder for offentlig sektor på lokalt, regionalt og statlig nivå

SFB14216 Offentlig regnskap og budsjettering (Vår 2019) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Bygger på de ulike versjonene av emnene Videregående regnskap med teori, regnskapsorganisering og verdsettelse, 20 studiepoeng og Videregående regnskap med teori, 10 studiepoeng Kan hvem som helst be om innsyn i regnskap inkl. bilag for en offentlig bedrift eller en skole fx. Kan man be om kopi av hele regnskapet eller må må man sitte og bla på et kontor fx.? Er det forskjell på en hvilken som helst borger og en fagforeningsleder fx. (jeg mener at d Offentlig Regnskap - fylkestannlege, offentlige tjenester, hjemmesykepleie, helse, tannhelse, barnetannpleie, skole, barnehageplass, tannlegekontor, barnehage.

Altinn - Årsregnska

Våre regnskapsførere utarbeider offentlig regnskap med noter ihht. regnskapsloven. For aksjeselskaper og NUF er dette pliktig å levere i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For større ANS/DA og enkeltpersonforetak kan det også være plikt å rapportere offentlig regnskap til regnskapsregisteret Offentlig regnskap og regnskapsteori REG2002 Offentlig regnskap og regnskapsteori REG2002 Studiepoeng: 7,5 : Nivå: Lavere nivå: Type emne: Obligatorisk.

Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner - Magm

Statlig regnskap. Her får du som jobber med økonomi og regnskap i en statlig virksomhet, informasjon og veiledning om statlige regnskapsregler, rapportering til statsregnskapet, betalingsformidling og konsernkonto Dette er en lett tilgjengelig og pedagogisk innføringsbok i kommuneregnskapet, for alle som trenger å vite hvordan kommunalt regnskap og økonomi fungerer.Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom privat og kommunalt regnskap? Hva er sammenhengen mello Studentene skal kjenne til og forstå offentlige styringssystemer og offentlig budsjettarbeid, slik at de skal kunne sette opp regnskap og budsjetter i offentlig sektor, og foreta enkle analyser Tett integrert med SR-Bank Regnskap Reiseregningen kan knyttes til lønnsutbetaling, og postene føres automatisk i regnskapet. Reisemodulen bestilles i Markedsplassen i SR-Bank Regnskap. Prøv gratis Prøv løsningen gratis ut 2020. Tilgjengelig både på mobil og web Offentlig eide ikke-finansielle foretak leverte dårligere resultater for 2014 enn 2013. Fortsatt er det næringen bergverksdrift og utvinning som har de høyeste driftsinntektene, men hadde likevel underskudd i 2014. Det hadde også vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner NH

Offentlig regnskap representerer regnskapstjenester som tilbys kunder fra små eller store bedrifter. Vanlige tjenester som tilbys inkluderer skatt, revisjon, generell regnskap, og konsulenttjenester. Regnskapsfirmaer kan tilby andre tjenester til sine kunder basert på deres behov Hvordan legges regnskapet ut offentlig? Regnskapet legges ut automatisk når det er blitt leveret inn. For eksempel på proff.no. Du trenger ikke gjøre noe ekstra for at det skal skje. Var dette nyttig? THUMBS-DOWN THUMBS-UP. Kontakt oss. Ring oss Alle. Det anbefales at alle organisasjoner fører regnskap, selv om de formelt ikke har plikt til det. Dette er viktig, både av hensyn til den interne kontrollen og for at virksomheten når det er behov for det, Dokumentasjon skal være tilrettelagt for innsyn av offentlig kontrollmyndighet Innhold Offentlig regnskap 3MFØ15 . To change the font size, hold Ctrl (Windows/Linux) or Cmd (Mac) and press + to increase or -to decreas Regnskap er en systematisk registrering over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til en virksomhet. Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt regnskapsplikt bestemt av norske lover og forskrifter

Offentlige foretak, regnskap - SS

Regnskap Norge jobber for forenklinger og praktiserbare regler, en kontinuerlig jobb som handler om å vite hva som gir effekt og som faktisk er gjennomførbart. Les mer Anti-hvitvasking - har du kontroll på dine plikter? Her får du ei sjekkliste med åtte sentrale spørsmål NRS 4 Offentlige tilskudd (juni 2008) NRS 4 Offentlige tilskudd - alle historiske versjoner samlet i en zip-fi Årsoppgjør med offentlig regnskap 9.000 Ligningspapirer 3.000 Aksjonærregisteroppgave 2.500 Regnskap sendt Brønnøysund 2.500 Enkeltpersonforetak Total pris pr. år Årsoppgjør Kr. 6.750 Ligningspapirer Kr. 3.750 . Annet Stifte aksjeselskap Kr. 3.000 . Prisene. Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor Regnskap er ikke ett fag - det er mange. Offentlig rapportering. Vi hjelper deg med de mange lover, regler og tidsfrister du må forholde deg til. Enten du trenger råd og veiledning eller ønsker at vi skal gjøre dette for deg slik at du kan fokusere på kjernevirksomheten din

Fag; Regnskapet til trossamfunn bør sendes inn til Regnskapsregisteret og være offentlig tilgjengelig. Regler om regnskap og revisjon for tros- og livsynssamfunn som mottar offentlig tilskudd er på høring. Åpenhet om pengebruken og kontroll er viktige hensyn Jobb Offentlig sitt regnskap for 2008 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 125 med et registrert årsresultat på NOK -2 467 og et resultat før skatt på NOK -2 467. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende -3 387 og en gjeld summert til 4 424 Offentlig regnskap: Den enkleste måten å forstå forskjellen mellom offentlig og privat regnskap er å forstå hvem de leverer sine tjenester til. Et offentlig regnskapsfirma har ekspertisen og ressursene til å tilby regnskap, revisjon, skattlegging, rådgivning og rådgivning til det bredere kundesegmentet, for eksempel offentlige etater og multinasjonale organisasjoner Sv: Rapport- offentlig regnskap ‎12-07-2017 15:06 Det eneste jeg kan tenke meg at dette kan skyldes er at det mangler hake på Resultatregnskap i innstillinger som kan gjøres under arkfanen Annet i oppgaven Redigering av offentlig regnskap - her kan en velge hvilke deler som skal være med i rapporten

Økonomi, regnskap og ledelse Fagskole I noen av utdanningene lærer du også om utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret, utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner, rekruttering og personalutvikling og ledelse › Økonomisk-administrative fag › Master, regnskap og revisjon - høyere revisorstudium, toårig (741130) › Økonomisk-administrative fag › Bachelor, regnskap og revisjon, treårig (641142 Offentlig Regnskap Årsregnskap aksjeselskap Årsregnskap med noter Bistand med utarbeidelse av årsberetning Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål Innlevering av årsregnskap regnskapsregisteret Aksjonæroppgaver Hei Vi benytter egne notemaler. Når vi legger inn sideskfit forsvinner disse for hver gang vi går inn eller ut av offentlig regnskap. E

Hva er et regnskap og hvilket formål har regnskapet

Offentlig, unntas etter § 13 hvis dok. inneholder opplysninger om personlige forhold Lønnsoppgaver • § 25, 4. avsnittbruttolønn Offentlig, kan gis ved oppstilling av opplysningene i et annet dokument • utregna lønn el. godtgjøring, utregningsgrunnlag for feriepenger og trekk som blir gjort ved utbetaling Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell REV 36021 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset REV 3602 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor, 5 studiepoeng. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler inkludert BI-godkjent eksamenskalkulator

Master i offentlig regnskap alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Regnskap Oppdaterte regnskapstall er avgjørende for å ha full kontroll over virksomheten, og dette gjelder like mye for et enkeltmannsforetak som for et stort konsern. Som regnskapsbyrå tilbyr BDO fagkompetanse og fleksible verktøy som sikrer at du alltid har tilgang til ferske data, og kan benytte dem som grunnlag for beslutninger i selskapet Effectus Regnskap AS er et autoriseret regnskaontor med tilhold i Oslo kommune, og er totalleverandør av økonomitjenester, herunder rådgivning, forvaltning

105742 GRMAT Regnskap og budsjett i offentlig sektor 150101.indd 5. 23.09.15 14.10. forord. I starten av boka er det tatt med en liste over forkortelser som går igjen flere steder i. AFP i offentlig sektor i kombinasjon med andre ytelser. Du kan ikke få AFP i offentlig sektor i kombinasjon med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du kan ha rett til AFP hvis du sier ifra deg disse ytelsene Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2017/2018 Studiehåndbok Emner Hihm Campus Rena 3MFØ15 Offentlig regnskap

Innsending av årsregnskap Brønnøysundregistren

 1. Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper. Rådgivning : Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift
 2. Tagger: ph.d phd stipendiat ph.d. regnskap forskningsrådet budsjett tdi budsjettere regnskapsføre indirekte kostnader offentlig phd offentlig ph.d. En Offentlig sektor-ph.d (OFFPHD) er ansatt i en offentlig virksomhet, og det er virksomheten som søker og mottar midler fra Forskningsrådet
 3. Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling (Heftet) av forfatter Levi Gårseth-Nesbakk. Pris kr 379. Bla i boka. Se flere bøker fra Levi Gårseth-Nesbakk
 4. Eksamen i offentlig regnskap og budsjettering våren 2015 Kan kommunen føre dette i investeringsregnskapet og ta opp lån til å finansiere utgiftene? Det forventes ikke drøftin i denne o aven. Beskriv kort hva som er roblemstillin en o svar kort å s ørsmålet. Oppgave 6 (15 %) Problemstilling: Kommunestyrets vedtakpr 17.12.2013
 5. Kurs i Sertifisert offentlig regnskap. ACADEMICCOURSES. Powered by Keystone. Logg p.

Altinn - Regnskap og revisjo

Ønsker du å bli vår nye kollega? HiMolde har i dag 220 ansatte, og vi vokser stadig. Alle ledige stillinger blir kunngjort offentlig Du finner 866 ledige stillinger med søkeordet regnskap på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Hoilundregnskap: Vestbygata 55, 2003 Lillestrøm: post@hoilundregnskap.no: Høilund regnskap AS +47 900 19 850: Postboks 206, 2001 Lillestrø

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for tildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftslettelser er å anse som offentlig støtte og Skatteetaten oppfattes som støttegiver for disse skatte- og avgiftslettelsene SCPA = Stortingets offentlig regnskap Ser du etter generell definisjon av SCPA? SCPA betyr Stortingets offentlig regnskap. Vi er stolte over å liste akronym av SCPA i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av SCPA på engelsk: Stortingets offentlig regnskap

Lov om årsregnskap m

Du finner 601 ledige stillinger som/innen Økonomi og regnskap på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge I offentlig sektor er imidlertid kjønnsfordelingen relativt jevn. Undersøkelsen fant at kvinnelige økonomers lønn i snitt er 130.000 kroner lavere enn lønnsnivået for mannlige økonomer. Den fant også at menn med karakteren C tjener i snitt 120.000 kroner mer enn kvinner med samme karakter, selv når det kontrolleres for alder og antall år i arbeidslivet Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere Registeret over reelle rettighetshavere skal gi offentligheten tilgang på mer informasjon om de fysiske personene som i realiteten styrer foretak og andre enheter i Norge. 25.06.18. Skrevet av Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge . Del !. Et korrekt regnskap er en forutsetning for god økonomistyring. Våre regnskapstjenester inkluderer bokføring, avstemming, fakturering og fakturabetaling. For oss er det viktig med kontinuerlig utvikling og forbedring av våre prosesser, slik at vi kan velge de mest effektive løsningene for deg

Regnskap - Wikipedi

Han har en Master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Sveinung har flere års erfaring fra revisjon, økonomi, regnskap og ledelse, innen både offentlig og privat sektor. Typisk Sveinung: Foretrekker å være delaktig innen utvikling og nytenking, i tillegg til å følge den Jobber du kommuner, fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning har du normalt offentlig tjenestepensjon som inkluderer alderspensjon, uførepensjon, AFP og etterlattepensjon Værnesregionen Lønn/regnskap fra , Trøndelag. Offentlig forvaltning. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett

Frister for årsoppgjøret i 2020 Visma Blo

 1. Offentlige tjenester / Forvaltning Økonomi / Finans / Regnskap | Innlandet. 1 | offentlig stilling du kan se og søke på nå med DN Job
 2. Avdelingsleder regnskap rapporterer til Regnskapssjef. Arbeidssted vil være i våre lokaler i Statens Hus på Hamar. Forsvarsbygg er i en spennende fase med fokus på digitalisering og effektivisering for å møte morgendagens utfordringer og du vil få være med å påvirke denne utviklingen innenfor ditt fag
 3. Regnskap. Regnskapsloven • Forskrifter til RL; Øvrige regnskapsregler; God regnskapsskikk. Regnskapsstandarder. NRS 8 - små foretak; IFRS; Fortolkninger m.m. Notekrav generelt • Notekrav, ikke små • Notekrav små foretak; Regnskapsprinsipper. Armlengdesprinsippet (pdf) Internprising; Revisorforeningen (DnR) Rettvisende bilde; Offentlig.
 4. Programmet er designet på en måte som gjør at du en enkelt får utarbeidet det offentlige årsregnskapet med forside, regnskapsoppstilling, startnoter, nummererte noter, styreberetning og kontantstrømoppstilling. Ved redigering av offentlig regnskap lage
 5. Det er styret som er ansvarlig for at det føres ett ordnet regnskap i foreningen, og det er ikke oppstilt noen spesielle kvalifikasjoner til den som faktisk fører regnskapet. I den utstrekning en setter bort regnskapsføringen som oppdrag skal, den som påtar seg føringen være autorisert, se lov 1993 nr.109
 6. Regnskap tilpasset din bedrift. Et godt regnskap er et godt styringsverktøy for din bedrift, men det krever at du har forståelse for hva tallene sier. Dette skal en god regnskapsfører gi deg. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og en av selskapets viktigste firmapresentasjoner
 7. istrativ konsulent bistand ovenfor våre kunder. Vi har store og små kunder spredt over hele landet, og har opparbeidet oss erfaring innenfor de fleste bransjer

Ingebrigtsen Regnskap AS er et autorisert regnskapsfirma som har kontorer på Jessheim og Kongsvinger, vi tilbyr tjenester innenfor regnskapsførsel, lønn og årsoppgjør, samt regnskapsanalyse og - rådgivningstjenester innenfor blant annet selskapsetablering, skatt og avgiftsområdet med me Kombi Regnskap & Økonomi AS holder til i 3. etg. i Fokus-bygget på Skei i Surnadal kommune. Vi er 9 ansatte med erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Av disse er 4 autoriserte regnskapsførere med utdanning innen fagområdene regnskap/økonomi offentlig rapportering, korrekte oppgaver for merverdiavgift. avstemming og dokumentasjon av balanseposter og resultatposter. klargjØring av materialet til revisjon. ic regnskap as | osloveien 413 | 1820 spydeberg | tlf: 486 05 688 | post@icregnskap.no | orgnr. 919 197 285 mva. • offentlig rapportering • årsoppgjør med skattemelding • etablering av selskap: Hvem er vi? Hos oss møter du autoriserte regnskapeførere og en jurist. iMente Juss & Regnskap AS Org nr 988 669 725 Ole Deviks vei 2, 0666 Oslo Tlf 974 84 971 • post@ijr.no

Regnskap - Merverdiavgift og offentlig virksomhet - Wiki

 1. Velkommen til Lesjar Regnskap og Rågivning AS! Vi tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor. Vi er et regnskaontor med høy faglig standard, og har ansatte med bred og god kompetanse slik at vi kan tilby tjenester til alle kundesegment
 2. Vi utarbeider offentlig regnskap, ligningspapirer og selvangivelser for de fleste næringsdrivende. Rapporter som skal leveres det offentlige, viser et hvert selskaps ansikt utad. Du skal derfor være helt trygg på at det som sendes fra regnskaontoret er i orden
 3. Her kan du laste ned skjemaer for regnskap. Oppdatert 14. aug. 2020 | Se de siste endringene Last ned, fyll ut og send som vedlegg via Kundesenter på nett eller e-post
 4. Profilen regnskap og revisjon gir graden master i regnskap og revisjon, og du oppfyller utdanningskravene for å søke finanstilsynet om å bli statsautorisert revisor når karakterkravene er oppnådd. Det tas forbehold om endringer i profilen når ny revisorlov vedtas. Utdanningen omfatter kjerneområder innenfor revisjon, regnskap og skatterett
 5. Offentlig regnskap med noter og styrets årsberetning bistår vi også med. Alle oppgavene blir innsendt elektronisk via Altinn; Forretningsførsel. Noen ønsker at vi skal gjøre alt Det gjør vi gjerne, med alt mener vi betaling av egne fakturaer, bokføring, utfaktuering osv. Dette ordner vi etter næremere avtaler
 6. Blikk Regnskap AS følger vinden bort fra tradisjonell og tung grodd bokføring som stort sett har basert seg på historiske tall. Vi har som mål at våre kunder til enhver tid skal ha oppdaterte regnskapstall slik at de har innsikt og beslutningsstøtte i fremtidig drift
 7. Søkeresultater for Regnskap i offentlig sektor - Haugenbok.no Gå ikke glipp av nyheter og gode tilbud. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert

Tveit Regnskap er totalleverandør av alt innen regnskap, lønn & rådgivning. Administrasjonen vår holder til på vårt hovedkontor i Skjold Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. Se alle bøker innen Historie, biografier og populærvitenskap » Debatt; Populærvitenskap og teknikk; Historie og dokumentar; Biografi; Skjønnlitteratur. Se alle bøker innen Skjønnlitteratur » Drama/Skuespill; Lyrikk; Noveller; Romaner; Tegneserier; Hjem og. Studiet gir en innføring i bedriftsøkonomi og regnskap for ikke-økonomer. Studiet gir deg blant annet en innføring i kostnadsbegreper, ulike måter å kalkulere priser på, budsjettering og hvordan et regnskap er bygd opp, samt grunnleggende forståelse for regnskapstall og hvordan regnskap kan analyseres

Regnskap fra A til Å betyr at vi hjelper deg med alt innenfor fagområdene lønn og regnskap. I dette inngår løpende bokføring, remittering, fakturering, Blir regnskapet gjort offentlig? Årsregnskapet til regnskapspliktige virksomheter ansees som offentlig informasjon. Dermed blir resultatregnskapet, balansen,. Regnskap. Hos BDO i Trondheim er vi mange dyktige rådgivere og regnskapsførere som tilbyr fagkompetanse og fleksible verktøy. Oppdaterte regnskapstall er avgjørende for å ha full kontroll over din virksomhet. BDO har et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer i privat og offentlig sektor

Video: Regnskap i offentlig sektor - internasjonal utvikling - Magm

SFB14216 Offentlig regnskap og budsjettering (Vår 2019

Brokvam Regnskap & Consult tilbyr digitale tjenester innen: - Regnskapsføring for små og mellomstore selskaper. Digitale regnskapssystem: - Tripletex Regnskap - 24SevenOffice Byrå - Fiken Regnskap - Visma eAccounting Byrå - Partner Conta Regnskap! - Visma Business/Global/Lønn. - Periodisk bokføring, merverdiavgift, kontroll og offentlig. Lønn og regnskap 14.2.2018 Den norske kirke har inngått rammeavtale på Lønn og regnskapstjenester fra Tet. Avtalen omfatter både system og lønn og regnskapstjenester. For å ivareta lønns-, personal- og regnskapstjenester benyttes systemet Xledger. Tet med. Årsoppgjør med offentlig regnskap. fra kr 2 000,00. Ligningspapirer. fra kr 2 000,00. Regnskap sendt Brønnøysund. Annet. kr 600,00. Timepris rådgivning. kr 600,00. Timepris regnskapsmedarbeider (ikke autorisert) Stifte aksjeselskap - Gratis hvis du blir kunde hos oss. kr 1 500,00. Fastpris systemetablering (engangskostnad Nimbus Regnskap tilbyr alt innen regnskap, lønn og økonomisk rådgivning. Vi setter opp skreddersydde regnskapsløsninger for våre kunder. Med nettbaserte regnskapsløsninger har våre kunder alltid et oppdatert og tilgjengelig regnskap. Med dagens moderne løsninger er det ofte at bedriften ønsker å fordele regnskapet mellom oss og seg

Regnskap, lønn og rapportering til offentlig. BackOffice RR AS utfører periode regnskap, årsregnskap og likningspapirer. Konsulent virksomhet. BackOffice RR AS kan også leies inn for konsultvirksomhet. Ta kontakt for nærmere informasjon aksjeselskap enkeltpersonforetak excel Merverdiavgift mva Rapportering Regneark regnskap regnskap i excel Skatteetaten. JIThomassen nyhetsbrev. Registrer din mailadresse her om du ønsker e-poster fra meg. Noe gikk feil her. Vær så snill, prøv på nytt. Takk REGNSKAP; Typer av offentlig gjeld. Nasjonalgjelden refererer til den direkte forpliktelsen til den føderale regjeringen. Den består av offentlig gjeld, som er gjelden utstedt av US Department of Treasury til enkeltpersoner, selskaper, statlige, lokale og utenlandske myndigheter;. Manpower - Har du erfaring med regnskap i offentlig sektor?. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere DNB Regnskap kunder. Får hjelp av regnskapsfører og rådgiver hos Azets til alle oppgavene som inngår i årsoppgavene. Få hjelp

Hva betyr det egentlig å digitalisere en prosess? | VismaHells Angels i næringslivet – NRK Dokumentarskole - Visma

Innsyn i regnskap - Presse

Offentlig Regnskap bedrifter gulesider

Hvordan effektivisere årsoppgjørsprosessen? | Visma Blogg

Regnskapstjenester Tveit Regnskap AS Regnskap fra A-

BDO Moss | Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester

Offentlig regnskap og regnskapsteori REG200

Support for Visma løsninger - Visma
 • Tanzschule gutmann grundkurs freiburg.
 • Øyekrem mot mørke ringer test.
 • Microsoft kontoteamet.
 • Tanzschule gutmann grundkurs freiburg.
 • Hannover airport.
 • Kjærlighetshoroskop sol.
 • Jens olsens verdensur.
 • Skeidar møbler skien.
 • Ørebetennelse barn uten feber.
 • Osb plater pris.
 • Ileoanal anastomose.
 • Jordskjelv i chile 2010.
 • Pølser sunt eller usunt.
 • Arne går mot døra chords.
 • Grunner til at du er min beste venn.
 • Pps sykepleie.
 • Filminstitutet.
 • Tabasco vs sriracha.
 • American common law.
 • Stefan < boltzmanns lov.
 • Audi e tron quattro lansering.
 • Champions league draw live stream.
 • Cabo fritid.
 • S.parentNode.insertBefore(jl, s);.
 • Hillerød danmark.
 • Blå stein mineral.
 • Helligdagsgodtgjørelse ved sykdom.
 • Babytrold reisetrille.
 • Bygge seng under skråtak.
 • Europaplatz bruchsal veranstaltungen.
 • Savon liquid hand soap.
 • Last public execution in france.
 • Gjennomstrømning i videregående opplæring.
 • Baguetter oppskrift.
 • Mattilbud app.
 • Statistikk ntnu eksamen.
 • Smerter i mage rygg og bryst.
 • Opptak av kollagen.
 • Earthship tempelhof.
 • Sexualtherapie niederösterreich.
 • Spleis tau.