Home

Munnskurv moskus

Munnskurv hjå moskus - vetinst

Munnskurv hjå moskus på Dovrefjell har vi sett som enkelttilfelle, men det har vore tre større utbrot høvesvis på ettersommaren/hausten i 2004 og vintrane 2012 og 2016. Det vart også påvist ein del kalvar med munnskurv vinteren 2018. Fleire kalvar har bukka under av sjukdommen og det har vore nødvendig å avliva sjuke, hardt angripne dyr Munnskurv (echtyma, orf) er en utbredt sjukdom og kjent for de fleste som driver med sau. Den forekommer også hos geit og en del andre arter som rein og moskus. Sjukdommen skyldes et virus og er svært smittsom. Viruset finnes antakeligvis i de aller fleste småfebesetninger,. Dyr som er hardt angrepet av munnskurv kan ha store smerter og vansker med å spise. Er sykdommen moderat kan imidlertid utvekstene falle av, og sårene forsvinne etter noen uker. Sykdommen kan smitte til menneske, og om en finner døde moskus, må en melde fra til Statens Naturoppsyn. Moskusstammen på Dovrefjell talte minst 240 dyr i fjor vinter

Den siste tida er sykdommen munnskurv påvist hos moskus på Dovrefjell. - Mye tyder på at også denne kalven er rammet av sykdommen, for da havner de ofte for seg selv, sier Bratten. Ifølge Veterinærinstituttet ble det nylig avlivet et annen moskuskalv på Dovrefjell, fordi den var syk og etterlatt av mora Moskusfe (Ovibos moschatus) er et stort høyarktisk klovdyr (Artiodactyla) og eneste art i slekten Ovibos, som videre inngår i tribuset sauer og geiter (Caprini) i oksefamilien (Bovidae). Arten er en overlever fra den pleistocene megafaunaen og har en gang i tiden trolig levd over store deler av Eurasia og Nord-Amerika.I dag finnes moskusfe naturlig kun i høyarktiske deler av Canada og. Flere fossilfunn av moskus i Skandinavia viser det. På Innset i Rennebu kommune ble det i 1913 ble funnet to ryggvirvler av moskus. Moskusen overlevde imidlertid ikke siste istid i Skandinavia. Den moskusen som vi i dag har i Norge er satt ut, og stammen på Dovrefjell er langt unna dagens opprinnelige moskusstammer. Den er derfor en fremmed. Moskus er utbredt fra Alaska og gjennom de arktiske strøk av Nord-Amerika til Grønland. Den er en høyarktisk art, tilpasset et liv i svært kalde og golde strøk Les også: Fryktar overturisme på Dovre etter moskus-tv. Teljinga som vart utført i slutten av september, Dei siste åra har mange av kalvane døydd av sjukdommar som munnskurv eller lungebetennelse mellom juli og oktober. No er det fleire av kalvane som overlev. Annonse - Dødelegheita er lågare enn snittet dei siste åra

Munnskurv - symptomer og behandling - Animali

Munnskurv er en smittsom virussykdom og er registrert hos moskus på Dovrefjell flere ganger. Oftest har det dreid seg om enkelttilfeller, men i 2004 resulterte et utbrudd i at rundt 20 dyr måtte. Moskus er en fremmed art, men truer verken økosystemer eller andre arter i Norge. Norges eneste bestand av viltlevende moskus finnes på Dovrefjell, men noen få dyr som hovedsakelig lever på svensk side, kan bevege seg til Femundsmarka på sommerbeite Moskus er en art som det knytter seg stor interesse til både fra næringsaktører, media og folk generelt. Registrerte sykdomsutbrudd med munnskurv, lungebetennelse og øyebetennelse var knyttet til smittestoff som er vanlige hos sau. Det er sannsynlig at diss 100 moskus friskmeldt Statens Naturoppsyn har ikke funnet nye tilfeller av den smittsomme sykdommen munnskurv hos moskuen på Dovre. En moskuskalv med virussykdommen munnskurv ble avlivet på. Moskustellingen på Dovre som ble gjennomført 28. og 29. september, viste at det nå er 260 dyr i bestanden. Det er 60 flere enn det forvaltningsplanen for moskus har som mål i området som er definert som kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. Miljødirektoratet har derfor fattet et vedtak om å ta ut inntil 40 dyr [

Munnskurv sau behandling. Munnskurv er ein smittsam virussjukdom som først og fremst råkar sau og geit. Sjukdommen kan og smitte frå småfe til en andre drøvtyggarar, inkludert moskus og rein. Den viser seg ved karakteristiske sår og skorper rundt munn og nase I de siste årene har vært flere sykdomsutbrudd av munnskurv og lungebetennelse. Særlig unge dyr blir rammet av sykdom, og en stor andel av kalvene har dødd, ifølge nettsiden miljostatus.no. I Norge har vi omtrent 210 moskuser, og bestanden har sunket noe siden 2010. Vi finner moskusfe i naturen i Alaska, Canada og Russland og Moskus blir regnet som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. Det er ikke påvist at arten har negativ effekt på stedbundne arter i kjerneområdet, og det er lokal aksept for å opprettholde en bestand så lenge de ikke kommer i konflikt med andre samfunnsinteresser Moskus er en art som det knytter seg stor interesse til både fra næringsaktører, media og folk generelt. Dette er den tredje forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell. munnskurv, lungebetennelse og øyebetennelse var knyttet til smittestoff som er vanlige ho

Allerede det første året ble flokken syk av munnskurv. Det er en virussykdom man ofte finner hos småfe, men som aldri før var observert hos moskus. Den fører til svarte blomkållignende svulstdannelser rundt munnen, nesen og på beina; munnskurv er livsfarlig og ofte dødelig for unge moskusdyr Munnskurv er en smittsom virussykdom som kan angripe småfe, men også andre drøvtyggere som moskus og rein. Sykdommen er registrert hos moskus på Dovrefjell en rekke ganger tidligere

De siste 20 årene har antall moskus økt og vinteren 2019 var det rundt 240 moskus på Dovrefjell. Det fødes nå cirka 50 kalver hvert år, De siste årene har det vært flere sykdomsutbrudd av munnskurv og lungebetennelse. Det er særlig unge dyr som blir rammet sv sykdom,. Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. De siste ti årene har det vært en del tilfeller av sykdom i bestanden, og de to hyppigste årsakene er viruset munnskurv og bakterieinfeksjoner Moskus lever på Dovrefjell. Moskusen er et klovdyr som naturlig lever i Nord-Amerika og på Grønland. Dyrene kan bli opptil 2,5 meter lange og veie omkring 350-450 kg. Fylkesmannen i Trøndelag har det daglige ansvaret for forvaltning av moskusen. Statens naturoppsyn (SNO) leder det praktiske arbeidet Munnskurv har vært et problem på moskus i fangenskap (13-15). Mens de to tilfellene av syk-dommen i 1987 og 1994 hos vill moskus på Dovre var enkelttilfeller, oppstod det et utbrudd i perio Munnskurv (echtyma, orf) er en utbredt sjukdom og kjent for de fleste som driver med sau. Den forekommer også hos geit og en del andre arter som rein og moskus. Sjukdommen skyldes et virus og er svært smittsom. Viruset finnes antakeligvis i de aller fleste småfebesetninger, me

Munnskurv hos moskusen - opp

Trondheim (NTB): Fem moskuskalver på Dovrefjell er hittil i år avlivet på grunn av den smittsomme sykdommen munnskurv. Sykdommen kan også smitte til mennesker Viruset munnskurv og ulike bakterieinfeksjoner har vært vanligst. - De fleste sykdomstilfellene registreres i august og september. MOSKUS. Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953 Etter flere alvorlige ulykker på grunn av ras, togpåkjørsler og lynnedslag (12 dyr drept samtidig i juli 1978) har stammen utviklet seg de senere år og teller nå nærmere 200 dyr, men det har vært betydelig dødelighet som følge av munnskurv og tuberkulose. Moskus utvandret fra Dovre har også overlevd i større og mindre antall i.

- Jeg har aldri sett en moskus stå inne på do før - adressa

Både munnskurv og lungebetennelse har enkelte år gitt store tap i stammen. Dyr som blir felt, er statens eiendom og selges. Moskusen finnes i større bestander i Canada, på Grønland og i Alaska. På disse stedene er det til sammen kanskje 100 000 dyr. Moskus tilhørere ordenen partåede hovdyr Moskus avlivet på grunn av virus. To moskuskalver ble avlivet på Dovrefjell natt til torsdag på grunn av et antatt virus. 23. juli 2004 12:32 19. okt. 2011 09:55. smp-stories-top-widget. De to moskusene var sterkt svekket av sykdom, og det er mistanke om at årsaken er viruset munnskurv, skriver Gudbrandsdølen Dagningen Dette var moskus fanget av norske selfangstskuter på Grønland. Siden 1999 har bestanden stort sett vært økende, men den fikk en knekk ved utbrudd av virussykdommen munnskurv, trolig påført fra sau sommeren 2004. 15 kalver døde som følge av denne sykdommen,. Etter 2004 har sykdommer som munnskurv og lungebetennelse redusert tilveksten. I 2006 døde mange moskuser av lungebetennelse. Det samme skjedde i 2012, da Det er en kortsiktig forvaltning å ta livet av moskus for å være i forkant av eventuelle konflikter

Munnskurv smitter som virus, som er vanlig hos sau, og på Dovre antar man at utbruddet har kommet fra sau i områder hvor det også er moskus. Utbrudd av munnskurv rammer spesielt kalvene til moskusen. Det har vært slike utbrudd tidligere, på 2000-tallet, da også på Dovrefjell Det ser ut for at munnskurv på lam er vanligst. Av dem som hadde hatt utbrudd av munnskurv, hadde 65,5% hatt søyer med munnskurv på jur og spener, mens 97,6 % svarte at de hadde hatt munnskurv på lam Norsk kvit sau er en samlebetegnelse for avlspopulasjonen av crossbred-typen, dvs. langhalet sau av krysningssau basert på de norske rasene med britisk bakgrunn (dala, steigar, rygja og sjeviot)

Smittsom sykdom hos moskus på Dovre. Fem moskuskalver på Dovrefjell er avlivet i år på grunn av den smittsomme sykdommen munnskurv. Den kan også smitte til mennesker. Nyheter Blodig spor etter moskus med munnskurv på Dovrefjell. Foto: Tord Bretten/ SNO. Veterinærinstituttet påviste at kalven som ble avlivet for 14 dager siden hadde munnskurv. Foto: Marianne Heum/ Veterinærinstituttet . Nyheter. Publisert: 25 januar 2016 12:44 Sist.

Moskusfe - Wikipedi

 1. Først når moskuskalvene er obdusert, vil forvaltningsmyndighetene vite sikkert hva slags sykdom som eventuelt har rammet stammen av moskus på Dovrefjell. Dersom det er munnskurv, frykter.
 2. Munnskurv (ecthyma, orf) Skyldes et virus Kan smitte flere dyrearter • geit, rein, moskus, menneske m.fl. Foto: miljodirektoratet.no Foto: Asle Bjørgaa Munnskurv-viruset, et orf-virus, kan smitte til mennesker og kalles da sauekopper. Sauekopper gir virusbyller på de områdene som har vært i kontakt med
 3. Så mange moskus har det kanskje ikke vært i Norge på 30.000 år. Ingen vet sikkert, rapportene fra den tiden er få, men man antar at den døde ut da. Her i landet er ikke funnet rester av moskusben i søppelfyllingene etter steinalderfolket - det betyr sannsynligvis at den forsvant før de første menneskene kom til landet for 10000 år siden - eller andre steder, som er yngre enn 30.
 4. Smittsom sjukdom hos moskus på Dovrefjell. Fem moskuskalver på Dovrefjell er hittil i år avlivet på grunn av den smittsomme sjukdommen munnskurv. Sjukdommen kan også smitte til mennesker
 5. dre struktur enn søstermodellene. Den har G5 klikksystem, er 8 mm tykk og finnes 7 design La

Moskusen i Norge er satt ut - Fylkesmannen i Trøndela

•Munnskurv ( moskus). Obs Zoonose •Sviknott- overføring : Blåtunge, Schmallenbergvirus •Parasitter/ Coccidier - dyrevelferd •Clostridie- infeksjoner / vaksinering - dyrevelferd •Mangelsykdommer, kvalitet og mengde grovfôr, kraftfôr / tilskudd •Alveld / forgiftninger •Smittsom øyebetennelse •Lungebetennelse/ host Det norske moskus-feet er på frammarsj Moskusfeet på Dovrefjell og i Sunndalsfjella er tyngre, Flokkmedlemmene kommuniserer med kvarandre på måtar som er uvanleg blant andre kvegdyr. 29 kalvar døydde av munnskurv i 05 og 71 dyr av lungebetennelse i 2006/07

I det siste har det vært en del fokus på moskusen i media. Dette flotte urdyret på Dovrefjell har dessverre tøffe tider i sommer. En smittsom lungesykdom ser ut til å ta livet av mange dyr i år. Ikke siden utbruddet av munnskurv i 2004 har like mange dyr omkommet sommerstid. For reisende over Dovrefjel Munnskurv (echtyma, orf, kontagiøs pustulær dermatitt) er en utbredt sjukdom hos sau i Norge. Sjukdommen opptrer også hos andre arter, først og fremst geit, men den kan også forekomme hos rein og moskus. Munnskurv er en zoonose og kan også smitte til mennesker «Blåspray» uten MRL-verdi eller E-nummer er forbudt ti Moskus dovre. Moskusen er satt ut på Dovre og hører kanskje ikke til her, men så har vi rukket å bli så glad i den.Se Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin film om denne fascinerende uroksen Samtidig som vi i prosjektet Dovremoskus har arbeidet med råvarer av moskus, har vi også vært interessert i andre produkter som har moskus som tema

Moskusfe (Ovibos moschatus) er et stort arktisk klovdyr (Artiodactyla) med karakteristisk lang og tykk gulbrun pels, og begge kjønn har kraftige hornplater i pannen og bærer karakteristiske horn, som krummer ned som en U langs kinnene på dyret. 57 relasjoner Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i området som er definert som kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. Tellingen som ble gjennomført 28. og 29. september viser at tallet på moskus nå er oppe i 260 dyr Det er ikke bare moskus som gjør seg i måneskinn, men også en kjent ambassadør for Nikon! Vi fant ikke bare en kalv, men to. Den ene hadde tydelig munnskurv og hadde en bakfot som ikke så god ut. Den andre var frisk og vil sansynligvis klare seg på egen hånd gjennom vinteren I 1980 satte man ni moskus ut på Ryøya, de skulle bli forsøksdyr for UiT. Men den aggressive moskusen viste seg å være dårlig egnet til laboratorieforsøk. I 2010 dro vi på leting etter moskusen og fikk dens 30-årige forskningshistorie på kjøpet Denne hadde sykdommen munnskurv, ifølge Bretten. Klart for statlig nedslakting av villrein. LES SAKEN. Del (2) 2 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert! Nyhetsbrev. Få dagens håndplukkede nyheter rett i innboksen hver ettermiddag. Mer fra ABC Nyheter. Kardashians TV-serie legges ned

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i et område som er definert som kjerneområde for moskus på Dovrefjell. Fakta om moskus: Moskus lever på Dovrefjell. Moskusen er et klovdyr som naturlig lever i Nord-Amerika og på Grønland. Dyrene kan bli opptil 2,5 meter lange og veie omkring 350-450 kg Kjøp 'Moskusboka' av Egil Hyldmo fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 978829236109 Munnskurv Contagious ecthyma (orf) Ecthymavirus (Parapoxvirus, Poxiviridae) Smittsom øyebetennelse, unntatt klamydiainfeksjoner Infectious keratoconjunctivitis Mycoplasma conjunctivae, Branhamella (Moraxella) ovis C4. Svin NORSK BETEGNELSE INTERNASJONAL BETEGNELSE SMITTESTOF Det norske moskus-feet er på frammarsj Moskusfeet på Dovrefjell og i Sunndalsfjella er tyngre, lever lenger og føder oftare enn sine slektningar i Grønland og nord-Amerika. Berre sjukdommar og forverra beiteforhold som følgje av varmare og fuktigare vêr, ser ut til å true stammen. Dette går fram av den ferske Moskusboka, den første som er skrive på norsk om feet Moskusfe (Ovibos moschatus) er et stort arktisk klovdyr (Artiodactyla) med karakteristisk lang og tykk gulbrun pels, og begge kjønn har kraftige hornplater i pannen og bærer karakteristiske horn, som krummer ned som en U langs kinnene på dyret. 67 relasjoner

Fakta om moskus - Nettavise

 1. Felling av moskus på Dovrefjell. oktober 17, 2018 oktober 17, 2018 / Dyrenes Rett / Legg igjen en kommentar. Etter 2004 har sykdommer som munnskurv og lungebetennelse redusert tilveksten. I 2006 døde mange moskuser av lungebetennelse. Det samme skjedde i 2012,.
 2. Munnskurv finnes hos norske småfe, og er infeksjon med et virus som er beslektet med koppeviruset ; Musepest kan ikke smitte fra menneske til menneske. I Norge rammer musepest hovedsakelig personer som ferdes mye i skog og mark, spesielt landbrukere og skogsarbeidere,.
 3. Denne hadde sykdommen munnskurv, ifølge Bretten. LES OGSÅ: Bilist på vei til Sverige fikk nærmøte med moskus. Football news: Leeds is back in the Premier League: the best coach in the world according to Pep, bold youth and finally a normal owner. Toni Kroos: Zidane is the best coach you can wish for
 4. Munnskurv er ein smittsam virussjukdom som kan angripe småfe, men også andre drøvtyggjarar som moskus og rein. Sjukdomen er registrert hjå moskus på Dovrefjell ei rad gonger tidlegare. Som oftast har det vore einskildtilfelle, men i 2004 var det eit større utbrot som førte til at 20 dyr måtte bli avliva
 5. Munnskurv og parasitter Gjøvik, 6. mars 2016 Lisbeth Hektoen, Helsetjenesten for sau Munnskurv Munnskurv (ecthyma, orf) Skyldes et virus Kan smitte flere dyrearter geit, rein, moskus, menneske m.fl. Foto
 6. Denne hadde sykdommen munnskurv, ifølge Bretten. (NTB) RSS; Bli abonnent Sjefredaktør og adm. dir. John Arne Moen Nyhetsredaktør Sivert Rossing Redaktør Gunn Magni Galaaen Utviklingsredaktør Fredrik Mandal Markedssjef Britt Anniken Holberg Holstad Utgiver: Trønder-Avisa, Postboks 2590, 7738.

Moskus; Av Knut Kvernflaten, Fåvang. Publisert: 28. mai 2018, kl. 09:27 Sykdom som for eksempel munnskurv - samt avskyting - har holdt bestanden nede på ønsket nivå. Ved tellingen i 2010 besto denne stammen av 240 dyr. I tillegg har man en stamme på Ryøya i Troms og ei i Herjedalen i Sverige Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Siden ble det satt ut enda drøyt 20 moskuskalver, og disse utgjør stamdyrene til dagens rundt 230 moskus. Det blir årlig født mer enn 50 kalver på Dovre, men etter 2004 har sykdommer som lungebetennelse og munnskurv begrenset tilveksten. Moskusen er tilpasset et kaldt klima og tåler ikke for mye varme Moskus - fabelaktige dyr. Spurven Fre Apr 17, 2009 11:46 am . Viser til artikkelen om babyboom blant moskuser på Dovre. Moskusen - det saktmodige pelskledde dyret som holder til i det mest værbitte og ugjestmilde stedene i Norge

Moskusfe (Ovibos moschatus) er et pattedyr som er bemerket for sin lange tykke gulbrune pels og hannens sterke musklignende duft. Dyrene har egentlig mer til felles med sauer og geiter enn med storfe, men hannen kalles okse og hunnen ku.Begge kjønnene har lange kurvede horn Flott helgetur på Dovrefjell med Moskus og Fjellrev... Kom til Hjerkinn 10/9-2014 litt over kl 1200, der jeg med en gang kledde meg og gikk for og lete etter Moskusen, fant 6stk Moskuser og beveget meg rolig litt på siden og likevell mot dem, fulgte hele tiden med på oppførselen deres.

moskus. Er været som noenlunde fint er dette fine helgeturer der man møtes på Grønbakken, en smie som For en del år tilbake var moskusflokken på Dovre rammet av sykdommen munnskurv som førte til at mange av dyrene døde, men bestanden har den siste tiden tatt seg opp igjen Skrapesyke mennesker Skrapesyke - Wikipedi . Skrapesyke også kalt Scrapie, er en smittsom, kronisk, nevrologisk sykdom hos sau, geit og muflon. Man tror at sykdommen skyldes prioner og man tror også at den ikke smitter til mennesker • Munnskurv (Contagious ecthyma) • Musepest (Nephropathia epidemica; Hantavirus) • Calicivirus •Ringorm Echinococcose • E. granulosus - Var tidligere endemisk i reinsdyr og gjeterhunder i Finnmark - også funnet i 2004 (slakteri) • E. multilocularis - Sør- og Øst-Europa, Svalbard (2000) - Mennesker er mellomverte Det har hendt at utbrot av smittsam munnskurv har blitt knytt til innhegningar som tidlegare er blitt brukt for sau. Dei to nemnde virusinfeksjonane, CvHV2 og Orf-virus, fører altså til sår i huda og i slimhinnene i munnen, Ho har drive med studiar av helse hjå caribou og moskus i både Arktis og Subarktis,. HOP feiret i 2018 20-årsjubileum med et stort jubileumsseminar og et nytt årshjul over aktuelle sykdommer hos hjortevilt. I tillegg til CWD, har ble det i 2018 fokusert på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus

Vil ta ut 40 moskusar på Dovrefjellet - Natione

Helstekt filet av sau, geit, lam eller vilt (hjort/rein/elg) servert med ovnsbakte poteter og rotgrønnsaker, med kremet saus med smak av blåmuggost og rognebær Munnskurv er ein smittsam virussjukdom som først og fremst råkar sau og geit. Sjukdommen kan og smitte frå småfe til en andre drøvtyggarar, inkludert moskus og rein Det har hendt at utbrot av smittsam munnskurv har blitt knytt til innhegningar som tidlegare er blitt brukt for sau. Dei to nemnde virusinfeksjonane, CvHV2 og Orf-virus, fører altså til sår i huda og i slimhinnene i munnen, dette banar veg for bakterielle infeksjonar, som Fusobacterium necrophorum Liste alle ord med KU. Ord med K og U. Ord som begynner med KU. Ord som slutter på KU Moskuskalvar på avvegar måtte avlivast. To moskuskalvar som vart funne i Drivdalen i Oppdal søndag, måtte avlivast, ifølgje Statens naturoppsyn

Risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for bekjempelse av. Munnskurv (orf, ectyma) er en virussjukdom (parapoxvirus) som er kjent hos småfe, men som også rammer rein og moskus. Unge dyr er spesielt utsett for å bli smitta av sjukdommen. Smitten blir spredd direkte mellom dyr eller indirekte via miljøet, f. eks. via saltslikkesteiner

moskusfe - Store norske leksiko

• Ved munnskurv • Ved oppfôring av lam. På www.optima-ph.no finn. du informasjon, forhandlarliste. og nettbutikk. sørge for at forvaltninga følger opp det. som Stortinget har sagt i rovdyrforliket. Foreløpig er det bare en del av forliket. som er fulgt opp, nemlig det å. sikre levedyktige bestander av de fire. store rovdyra Denne hadde sjukdommen munnskurv, ifølgje Bretten. (©NPK) Fjordabladet ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg. innenriks. Politiet meiner Vollvik endra merking på pakkar med munnbind Det norske moskus-feet er på frammarsj Moskusfeet på Dovrefjell og i Sunndalsfjella er tyngre, lever lenger og føder oftare enn sine slektningar i Grønland og nord-Amerika. Berre sjukdommar og forverra beiteforhold som følgje av varmare og fuktig Mer info. Oppdag mer. Egil Hyldmo. Dovre er eit stykke frå oss, men ikkje lenger enn at ein moskusokse var på besøk i Jostedalen på 70-talet. No har ein del av dyra fått den smittsame sjukdomen munnskurv. Sjukdommen kan visstnok smitta til menneske

Munnskurv - Wikipedi

Moskuskalver blir smittet av munnskurv men resultatet er fatalt hos en moskuskalv i forhold til et lam. Siden jeg sendte deg - og de andre partiene i Oppdal Kommune - et offentlig myntet brev er jeg fristet til å legge ut det svaret du ga, meg på bloggen hvor jeg har skrevet om denne saken slik at andre kan få se lokale SPs innstilling til moskus og smitte Referansekodeverk for husdyrsjukdommer i Norge Referansekodeverket for husdyrsjukdommer i Norge Dette er referansekodeverket for sjukdommer og lidelser for husdyrproduksjonene storfe, sau, geit, svin og fjørfe Alle artikler i årene 1986 t.o.m. 2010 er beskrevet he I tillegg vart ein moskuskalv påkøyrd av toget ved Vålåsjøen på Dovrefjell 26. desember. Denne hadde sjukdommen munnskurv, ifølgje Bretten

Sauehelsenett - Animali

Smittsom sykdom hos moskus. To moskuskalver med munnskurv ble avlivet på Dovre onsdag. Totalt fem kalver er avlivet hittil i år på grunn av den smittsomme sykdommen.. Lekestue for City. Manchester City fikk det lett mot slutten mot Porto. Følg kampen her.. Dzeko doblet for City Munnskurv - Animalia . Echtyma contagiosum, sauekopper eller orfvirussykdom (Melkerssons noduli), som smittes fra sau/kyr, ble diskutert som mulig diagnose. Gutten hadde besøkt en dyrepark, men ellers ikke vært i kontakt med dyr • Sauekopper (orf, munnskurv) • Ringorm • Pelsmidd (Cheyletiella) fra kaniner Munnskurv hos småfe, rein og moskus Parvovirusinfeksjon unntatt virusenteritt hos mink. Lesjoner på lepper og munnslimhinne event. spener forårsaket av et parapoxvirus. Sjukdom forårsaket av et gammaherpesvirus. Sau er symptomfrie bærere av viruset

 1. Nytt vinterutbrudd av munnskurv blant moskusen - Opdalinge
 2. Smittsom sykdom hos moskus - NRK Trøndelag - Lokale
 3. Moskus Miljøstatu
 4. Ikke funn av mer munnskurv - NRK Trøndelag - Lokale

Skal skyte 40 moskus i vinter - OP

 1. Munnskurv sau behandling - munnskurv (echtyma, orf) er en
 2. Rumpehår gir ny kunnskap om moskusen - Forskning
 3. Moskusstammen på Dovre er nå på 260 dyr - Miljødirektorate
 4. Den brysomme, spennende flokken Ui
 5. Smittsom sykdom hos moskus på Dovrefjel
 6. Moskusens historie - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpar

Moskusen holder stan

 1. Moskustelling påviste 212 dyr på Dovrefjell
 2. Munnskurvproblemer i saueholde
 3. Antall drepte moskus doblet Fauna
 4. Moskusfe - artsdatabanken
 5. Dovremoskus: Om moskus
 6. Moskus avlivet på grunn av virus - aftenposten
 • Været i makarska kroatia.
 • Adam g sevani vahe sevani.
 • Marketing ideen vertrieb.
 • Hva koster innboforsikring.
 • Streik grundgesetz.
 • Qmi drivstoff forbedrer.
 • Landeszentrale für politische bildung nrw jobs.
 • Mending minecraft.
 • Hugendubel berlin alexanderplatz.
 • Halli galli bad kreuznach.
 • Gerhart hauptmann schule mannheim.
 • Aldersgrense red bull.
 • Word maler.
 • Időjárás nyíregyháza 7 napos.
 • Weben lernen kurs österreich.
 • Dance for benefit gelsenkirchen 2017.
 • Abakus nettoppgaver.
 • Foreldresamtale barnehage skjema.
 • Seat leon st.
 • Advance calculator.
 • Köln 50667 wie ist felix gestorben.
 • Spise i london.
 • Bytte lambdasonde passat.
 • Jessica lange instagram.
 • The magic touch.
 • Hørmann promatic.
 • Gave til toastmaster.
 • Belichtung strand.
 • Kålruletter vegetar.
 • 12v calculator.
 • Leker han med meg.
 • Dyreklinikk rogaland.
 • Spise i london.
 • The fault in our stars summary short.
 • Tinder remove account.
 • Luftmadrass trykkavlastende.
 • Frankenstein tema.
 • Alprace sykkel vekt.
 • Erasmus .
 • Alta bussterminal.
 • Norsk survivalforum.