Home

Søknadsskjema grøfting

Author: t-oko Created Date: 05/24/2018 01:30:00 Title: Trysil kommunes landbruksfond - søknadsskjema grøfting Last modified by: Grete Myrvold Rydj Systematisk grøfting 2000 kr pr daa daa kr Usystematisk grøfting 30 kr pr m m kr Sum kr 4. VEDLEGG SOM SKAL FØLGE SØKNADEN (kryss av) Grøfteplan Kart - Påfør antall løpemeter grøft - Angi område for systemgrøfting . 5. NÆRMERE OM PROSJEKTET Bakgrunn for prosjektet Andre opplysninger. Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark finner du en samleside om grøfting med søknadsskjema og mer info om tilskuddsordningen. GRØFTEPLAN. Det er viktig at det grøftes riktig. Mange av entreprenørene er veldig gode på dette, men det stilles også krav om en enkel plan for drenering, samt kart og miljøvurdering for å søke tilskudd Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering . Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar

Søknadsskjema SMIL 2017.pdf Tiltaksstrategier 2014-2017.pdf Landbruksskjema Skjema sykdomsavløsning.pdf Søknadsskjema drenering.pdf Skjema plan for grøfting.pdf Miljøvurderingsskjema for drenering.pdf Søknadsskjema kommunalt viltfond Avtale om leie av jord Melding om behov for leiejord Informasjon tilskuddsordninge Grøfting etter hogst på skogsmark. Grøfterensk og suppleringsgrøfting gjennomføres for å bedre foryngelsesforholdene på arealer med midlertidig høyere grunnvannsnivå etter hogst. Trær trenger næring, lys, varme og vann for å vokse bra Vi oppfordrer til å ringe vårt sentralbord nummer 77 83 77 00 eller sende mail til postmottak@malselv.kommune.no, for å få kontakt med saksbehandlere på ulike fagområder.; Under tjenester finner du kontaktinformasjon direkte til saksbehandler.; Alarmtelefon for barn og unge: Telefon 116 111; Koronatiltak nasjonalt Her finner du oversikt over nasjonale tiltak innført av norske. Landbruksdirektoratet har i mars 2020 oppdatert SMIL-rundskrivet. Rundskriv 2020-12, kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, erstatter rundskriv 2019-14. Endringene i SMIL-rundskrivet i 2020 skyldes at det med virkning fra 1.1.2020 ble fastsatt en endring i SMIL-forskriften § 3 første ledd hvor også eier av landbrukseiendom uten foretak, kan være. Søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet skal brukast, og grøfteplan med kart og skjema for miljøvurdering eller tilsvarande miljøinformasjon skal leggjast ved. Søknadsfrist er fortløpande. Det er viktig å merke seg at tiltak som er påbyrja ikkje vert omfatta av ordninga. Søknadsskjema. Kort rettleiar om krav til kart og miljøpla

Grøfting: Anlegging av åpne grøfter eller lukka drensledninger for oppsamling og bortledning av vann. c) Søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes, vedlagt plan for dreneringen med kart, beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen av dette Eget søknadsskjema på SLF sine hjemmesider. Tilskuddet er 1000 kr/daa ved systematisk grøfting, 15 kr pr løpemeter ved usystematisk grøfting. Ordningen krever miljøplan trinn 2. SMIL: Gjelder hydroteknisk anlegg; herunder åpne avskjæringsgrøfter, kanaler, utbedring og oppdimensjonering av eksisterende samlegrøfter, kummer

Søknadsskjema grøfting. Bo- og driveplikt på landbrukseiendom. Når man overtar en landbrukseiendom med en størrelse på over 500 dekar skog eller 25 dekar fulldyrket/overflatedyrket mark oppstår det bo- og driveplikt Tilskudd til drenering av jordbruksjord utgjør kr. 2000 pr. dekar for systematisk grøfting. Ved annen grøfting (usystematisk) er tilskuddssatsen kr. 30 pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr. 2000 pr. dekar berørt areal. Vilkår for tilskudd: Det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord og planerte arealer

Skjema - Landbruksdirektorate

 1. I Trysil kan bønder søke om tilskudd til grøfting fra to ordninger; en statlig og en kommunal
 2. Tilskudd til drenering av jordbruksjord kan støttes med 1000 kr pr dekar systematisk grøfting, 15 kr pr m usystematisk grøfting, Søknadsskjema og mal for «plan for drenering», og en «miljøvurdering av drenering» finnes på nettsidene til landbruksdirektoratet: HER
 3. Søknadsskjema - grøfting. Søknadskjema - grøfting. Søknadsskjema - bygninger. Søknadsskjema - bygninger. Søknadsskjema - nydyrking. Søknadsskjema - nydyrking. Oversikt over bevilgninger. Politisk behandling. Statlig tilskudd til drenerin
 4. Samtidig med at forskriften fastsettes vil søknadsskjema være på plass. Det er kommunene som skal forvalte ordningen, og de skal fastsette egen søknadsfrist. LMD oppfordrer bønder og grunneiere til å innhente informasjon som trengs for å søke tilskudd om grøfting. `Dette gjelder bl.a. nødvendig informasjon til miljøplan og en enkel grøfteplan som er et av kriteriene for tilskudd.
 5. g, planering og grøfting. Også kostnadsvurderingar om det er ynskjeleg. Plan og søknad om løyve til nydyrking etter Forskrift om nydyrking § 4-7; Konsekvensutgreiing på tiltak over 50 dekar

Ønsker du å grøfte? Her er litt praktisk info - Grønt

Myra er viktig for naturmangfold og klima - Fylkesmannen i

Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering

 1. Grøfting - Drenering; Hogst i verneskog - skjema; Jordleieavtale (pdf, 96Kb) Nydyrking; Produksjonstilskudd; Regionalt miljøtislkudd; Søknad om bygging av landbruksvei; Søknad om tidligpensjon for jordbrukere; Søknadsskjema for SMIL-ordningen; Tilskuddsordninger i skogbruke
 2. Søknadsskjema og mer informasjon om ordningen finner du hos https: Dette skjemaet brukes til grøfting og gjødsling. Skjema for utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling. Hvis skogeier selger skogsflis, ved eller juletrær skal det rapporteres og betales skogfond
 3. Søknadsskjema for vegvedlikehold (Skogfond) (PDF, 105KB) Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd for grøfting og gjødsling (Skogfond) (PDF, 179KB) Utbetaling av skogfond og tilskudd om skogkultur (Skogfond) (PDF, 167KB) Veg, trafikk og parkering. Klage på parkeringsbot; Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 52KB
 4. På Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sin nettside finner du mer informasjon, samt søknadsskjema, mal for grøfteplan og mal for miljøplan trinn 2. Her er link til søknadsskjema og maler for drenering/grøfting. Formålet med drenering er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord - til fordel for både avlinger og miljø
 5. Tilskot til grøfting. Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Søknadsskjema fastsett av Landbruksdirektoratet skal brukast, og grøfteplan med kart og skjema for miljøvurdering eller tilsvarande miljøinformasjon skal leggjast ved
 6. Grøftekart etter grøfting leveres digitalt* *Vi oppfordrer til å registrere grøftene med GPS og lage digitale grøftekart. Det vil være verdifullt å kunne finne grøftene ved seinere vedlikehold, spyling, supplerende grøfting og graving av kabler, vannledninger og annet gravearbeid. Mange grøfteentreprenører har slikt GPS-utstyr

Søknadsskjemaer - Steigen Kommun

Søknadsskjema. Dei ulike søknadsskjema finn du her: Skjema frå Statens landbruksforvaltning. På heimesidene til landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland finn du meir informasjon om ulike tilskotsordningar og regelverk.. Kontakt. Dersom du har spørsmål kring nokre av tilskotsordningane, ta kontakt med Søk midlar til grøfting og drenering! Meir pengar å hente! Kommunen har midlar att av potten til grøfting/drenering. Søk her! Føremålet med tilskotsordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord. Tiltak der dreneringa både kan auke jordbruksproduksjonen og redusere faren for vassureining vert prioritert Systematisk grøfting Profilering Omgraving Avskjæringsgrøft Annen grøfting (usystematisk) Sum alle tiltak = = Tilskudd på kr anvises for utbetaling fra fylkesmannen Ev. merknader: Sted og dato Underskrift Tiltaket skal gjennomføres på (kryss av) Eget areal Leid area Drenering av jordbruksjord (grøfting) Det kan søkast om tilskot til drenering av tidligare grøfta eller planert jordbruksareal. Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. Søknad. Du finner søknadsskjema for tilskudd til drenering på Altinn; se link i høyre marg

Drenering / grøfting. Det kan søkjast om tilskot til drenering av tidlegare grøfta eller planert jordbruksareal. Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag Søknadsskjema. Skjema SLF-160. Behandling av søknad. Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen,. Landbruks- og matdepartementet skriver i en pressemelding at utkast til forskrift om grøfting snart vil være klart. Etter en seksukers høringsrunde skal så både forskrift og søknadsskjema være på plass, og departementet forventer at grøfteaktiviten skal kunne være i gang fra høsten av

Søknadsskjema kan fås hos kommunen. Søknaden skal følges av en plan for grøfting, og for øvrig inneholde opplysninger om planlagt drift av nydyrkingsarealet. Søknaden skal angi hvilke økonomiske og driftsmessige fordeler som oppnås ved nydyrkingen Kartet skal vise omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer, samlegrøfter og sugegrøfter. Det er vanlig å gjøre justeringer underveis og grøfteentreprenørene sitter ofte med mye kompetanse. Derfor kreves det bare en grøfteskisse før grøftingen, men et eksakt grøftekart etter avsluttet grøfting (helst.

Skogeieren kan her legge inn krav om utbetaling fra sin skogfondkonto for å dekke investeringer til skogkultivering. Skogfondet er penger som skogeieren plikter å sette av ved salg av tømmer og biobrensel. Les mer om tilgjengelighet og frister for registrering av virkesomsetning og skogfond. Landbruksdirektoratets personvernerklærin Til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør tilskuddet 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. Søknader skal leveres på elektronisk søknadsskjema hos Altinn. Du finner det på denne lenka: Søknadsskjema

Oversikt skjemaer. Her finner du en oversikt over kommunens skjemaer. Noen skjemaer er elektroniske slik at du kan sende dem direkte over internett Tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving utgjør kr 1000,-pr. da. For åpengrøfter eller grøfter på mindre våte partier vil tilskuddet være kr 15,-/m. Gårdbrukere må legge ved Miljøplan trinn 2. hvor målsetting for miljøinnsats er beskrevet og vise til miljøverdier og evt. utfrodringer på det aktuelle arealet Tilskudd til grøfting - drenering. God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø

Skogkurs - kunnskapsskogen - Grøfting etter hogst på skogsmar

 1. Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1000 kr per dekar; Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1000 kr per dekar. Beregnet tilskudd under 3000 kroner per søknad utbetales ikke. Søknadsskjema: Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning skal benyttes
 2. dre grøftearbeid, avgrensa til kr 2.000 pr daa berørt areal. Arealet må tidlegare ha vore grøfta o
 3. Det gis tilskudd til drenering, grøfting, systematisk grøfting, omgraving og profilering. Husk at søknaden må være godkjent før du kan starte på tiltaket. Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen der eiendommen ligger. Her er finner du digitalt søknadsskjema i Altinn for søknad om tilskudd til drenering

Annen grøfting - maks kr 15,-/løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar) Kriterier/vilkår. På nettsidene til Landbruksdirektoratet kan du finne søknadsskjema, forskrifter, retningslinjer og faglige artikler. Søknadsfrist er 15. mai. Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. Søker må ha grøfteplan med kart, Ferdig klargjort søknadsskjema for søknad om tilskudd for de tiltakene som er berettiget tilskudd Annen grøfting (usystematisk grøfting): Usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet. Avskjæringsgrøfting: Grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra ovenforliggende arealer og inn på jordbruksarealet. Elektronisk søknadsskjema . Les mer om drenering på Landbruksdirektoratets nettside - Tilskot til drenering/grøfting - Erstatningsordningar - Tidlegpensjon for jordbrukar. Eigne søknadsskjema. Melding om hogst i vernskog. Søknad om tiltak i kulturlandskapet. Landbruksavdelinga. Landbruksavdelinga held til i 2. etasje på rådhuset. Kontoret har publikumskontakt i rådhuset si opningstid 07:30 - 15:00 Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1000 kroner per dekar. Kriterier/vilkå

tisk grøfting - kr. 30,- pr. løpemeter ved «annen» grøfting (avskjæringsgrøfter, tilfeldige grøfter o.l.) - Beregnet tilskudd under kr. 3 000,- blir ikke utbetalt. Søknad sendes til Landbrukskontoret. Søknadsskjema finner du på Land-bruksdirektoratet sine nettsider, eller du kan få det på Landbrukskontoret Savicon landbruksdrenering tilbyr følgende tjenester innen grøfting og drenering

Eier eller leier av jordbruksareal kan søke om statstilskudd til grøfting av tidligere grøftet jordbruksareal. Det kan gis tilskudd til to former for grøfting - systematisk grøfting og spredd grøfting. Søknad på eget skjema må sendes kommunen til godkjenning før oppstart av tiltaket. Søknadsskjema Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar. NB! Fra 2019 ble det innført nytt søknads- og saksbehandlersystem, og søknader skal nå leveres elektronisk med innlogging via ID porten/Altinn tenesta ein søkjer søker. Redaktør: Rådmann Karin Dokken Austvik; Nettkoordinator: Linda Vestersj Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søknadsfrist er 20. september 2013 Søknadsskjema finner du på www.altinn.no. Søknadsfrist for 2020 er 1. april. Søk tilskudd til drenering avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar

Skjema for søknad om salgs- og skjenkebevilling - Målselv

Søknadsskjema, miljøvurdering og plan for drenering Grøftekart som viser hvor det skal dreneres med omriss, slik at arealet kan bestemmes. Grøfter, Inntil 2000 kroner pr. dekar til systematisk grøfting, profilering og omgraving Grøfting utskifting av rørgater: inntil kr 50 pr lm Sikring av erosjonsutsatte områder: Inntil 40 % maks kr 200.000 av bevilgningen på Det skal benyttes et eget søknadsskjema for de kommunale midlene. 2. Saksbehandlingen skal i hovedsak følge reglene for de tilsvarende statlige tilskuddene Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Dette er tiltak som kommunen vil sette stort fokus på.Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark.Bruk eget søknadskjema for SMIL. Gjeld søknadar om Tilskot frå kommunalt landbruksfond Tilskot til Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)- kulturlandskap, miljøtiltak, verneverdige bygningar mm Tilskot til drenering/grøfting. Retningsliner og søknadsskjema finn du på kommunen si nettside, eller ved å kontakte kommunen si landbruksforvaltning på tlf 71 65 58 00

Se informasjonssiden om koronaviruset her! Har du spørsmål om smitte og hva du bør gjøre, ring vår beredskapstelefon 46 90 83 42. Åpningstider: mandag, onsdag, torsdag og fredag kl 08.00 - 10.00, tirsdag kl 10.00-12.00, lørdag og søndag stengt Til systematisk grøfting av tidlegare grøfta jord er tilskotet kr 2.000,- pr. daa. Ved anna grøfting er tilskotet kr 30,- pr. meter max kr 2.000,- pr. daa. Meir informasjon og søknadsskjema finn du her. Helsing. Landbrukssjefe

Annen grøfting (usystematisk) Usystematisk og tilfeldig grøfting /drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet. Det kan gis tilskudd til følgende dreneringstiltak: Hvordan søke? Søknadsskjema finner man på landbruksdirektoratet.no eller hos din kommune. NLR eller entreprenør bistår med planleggin Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer. Partnere . Søknadsveiledning Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Søknadsvedlegg . Beskrivelse av planen/tiltaket med tekst og kart/tegning Sjå utfyllande informasjon om tilskot til drenering av jordbruksjord, og forskrift om tilskot til drenering av jordbruksjord.. For fagleg informasjon sjå www.hydroteknikk.no og fagheftet Drenering, teori og praksis 2013. Tilskot til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjer 2 000 kr per dekar.Ved anna grøfting kan det gjevast 30 kr per.

Systematisk grøfting - maks 2000 kroner/dekar; Annen grøfting- maks 30 kroner per løpemeter (oppad til 2000 kroner/dekar) Dreneringstilskuddet kan ikke gis der tiltaket er påbegynt. Elektronisk søknad. Fra og med 2019 skal det brukes en ny digital løsning. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn Søknadsskjema - tilskudd til drenering SMIL-tilskudd og tilskudd til drenering - nytt digitalt søknadssystem (Agros) Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten / Altinn • Søknadsskjema, miljøvurdering og plan for drenering - utfylt og underskrevet. • Grøftekart som viser hvor det skal dreneres med omriss, slik at arealet kan bestemmes. • Inntil 2000 kroner pr. dekar til systematisk grøfting, profilering og omgraving Grøfting med opne og lukka grøfter, profilering og omgraving. Minste utbetalingsbeløp er kr 3.000, dvs at søknaden må vere på minst 100 m grøft eller 1,5 daa systematisk grøfting. Ta kontakt om søknadsskjema, eller finn dette på www.landbruksdirektoratet.no - skjema - skriv drenering i søkefeltet. Tilskot til avløysing ved.

Til spreidd grøfting kan det gjevast kr 30,- pr. meter i tilskot avgrensa oppover til kr 2000,- pr. da. Søknad på eige skjema må sendast kommunen til godkjenning før oppstart av tiltaket. Utrekna tilskot under kr 3000,- vert ikkje utbetalt. For detaljert informasjon med søknadsskjema Tilskuddet utgjør kr 2 000,- per dekar ved systematisk grøfting eller kr 30,- per løpemeter ved mindre grøftearbeider. Tilskudd under kr 3 000,- utbetales ikke. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på landbruksdirektoratets hjemmesider Søknadsskjema finnes HER: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder. Tiltak om drenering av jordbruksjord. Fauske kommune disponerer midler til drenering av jordbruksjord. Tilskuddsmidlene skal gå til drenering av jordbruksareal som tidligere har vært grøftet og omfatter både grøfting,. Drenering/grøfting av jordbruksjord - tilskot. For å auke produksjonsevna til jorda, er god drenering avgjerande. Grøfting er óg viktig for å tilpasse jordbruket til eit endra klima med meir nedbør. God drenering reduserer faren for overflateavrenning til vassdrag og bidreg på den måten til betre vasskvalitet og eit betre miljø

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskuddsordninger i landbruket. Landbrukskontoret forvalter en rekke økonomiske virkemidler i jord- og skogbruket. Ta kontakt med oss hvis du ønsker informasjon om tilskuddsordningene eller vil ha hjelp til å søke om tilskudd annen grøfting, 12 kroner per meter; Hvilke dreneringstiltak gir rett til tilskudd? Systematisk grøfting - drenering med en bestemt avstand (rundt 10 meter) mellom grøftene som dekker et gitt areal. Annen grøfting (usystematisk) - usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet

Drenering/grøfting. Det kan gjevast tilskot til drenering av tidlegare drenert jord. Meir opplysningar og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sin nettstad. Velferdsordningar i jordbruket. Dette er tilskot til avløysing ved ferie og fritid, avløysing ved sjukdom, og tidlegpensjon. Meir opplysningar på Landbruksdirektoratet sin nettsta Skjema for utbetaling av støtte for grøfting i skogbruk Last ned skjema for utbetaling av støtte for grøfting i skogbruk fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder

Tilskot til grøfting, fortløpande søknadsfrist - Hovedporta

Søknadsskjema; Translate; Kart; Min side; Koronaviruset/Covid 19; Du er her: Forsiden; Aktuelt; Tilskuddsmidler til grøfting. Kommunen har fremdeles mye tilskuddsmidler igjen til de som går med tanker om å grøfte. Under følger linken til landbruksdirektoratet,. Tilskudd til drenering / grøfting av jordbruksjord (ekstern lenke) Søknad om konsesjon (ekstern lenke) Skogbruk. Diverse skjema; Registreringsskjema for eget arbeid (Skogfond) Søknadsskjema for vegvedlikehold (Skogfond) Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd for grøfting og gjødsling (Skogfond Forskrifta er nå sendt på høyring med frist for merknader 31 mai, og både forskrift og søknadsskjema er planlagt å vera på plass i løpet av juni. Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjer 1 000 kroner per dekar tisk grøfting - kr. 30 ,- pr. løpemeter ved «annen» grøfting (avskjærings grøfter, tilfeldige grøfter o.l.) - Beregnet tilskudd under kr. 3 000, - blir ikke utbetalt. Søknad sendes til Landbrukskontoret. Søknadsskjema finner du på Land - bruksdirektoratet sine nettsider, eller du kan få det på Landbrukskontoret Systematisk grøfting er grøfting av større arealer, og har en dekarsats på 2000 kroner per dekar. Enkeltgrøfting er mindre grøfting i meterlengder, og har en metersats på 30 kroner per løpemeter (Maksimalt 2000 kroner per dekar). Det er ikke mulig å få tilskudd til systematisk grøfting (dekar) og enkeltgrøfting (meter) samtidig

Søknadsskjema . Skjema SLF-160. Søknadsbehandling . Med søknaden skal det følge en plan for arbeidet. Planen skal blant annet inneholde opplysninger om atkomst, grøfting og framtidig drift av arealet. Har du ikke selv tilstrekkelige kunnskaper til å utarbeide planen, bør du kontakte. Systematisk grøfting - maks kr 1000,-/dekar Annen grøfting- maks 15 kroner per løpemeter (oppad til kr 1000,-/dekar) Det skal benyttes søknadsskjema fra Statens landbruksforvaltning. Søknaden skal følges av grøfteplan, grøftekart, og miljøinformasjon so Søknadsskjema klimafond (pdf, 22Kb) Utbetaling av skogfond-søknad om tilskudd til skogkultur (pdf, 0.1Mb) Utbetaling fra skogfond til diverse formål (pdf, 91Kb) Utbetaling skogfond søknad om tilskudd grøfting og gjødsling (pdf, 0.1Mb Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester finnes under selvbetjening på toppen av siden, eller under Linker under. Søknadsskjema kan fås i papirutgave v/henvendelse til Målselv kommune, fellestjenesten, tlf. 77 83 77 00. Søknaden sendes til: PRO Nedre, Olarommet 13, 9325 Bardufoss eller. PRO Øvre, Thomas Bells vei 1, 9334 Øverbyg

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Lovdat

Det gis 2000 kr pr dekar systematisk grøfting eller 30 kr pr løpemeter for usystematisk grøfting (inntil 2000kr pr dekar). Slik søker du. Tilskudd gis til drenering av landbruksjord slik jordloven definerer det i § 12. Søknadsskjema finner du he Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer. Søknadsveiledning Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak søknadsskjema, søknadsfrister og regelverk for ordningen. Søknadsfrist for SMIL- midler for 2018: 15. mars. 6 Tilskudd til drenering av jordbruksjord avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 2000 pr dekar. Ved annen grøfting ka Systematisk grøfting Kr. 1.000,- per daa daa kr Usystematisk grøfting Kr. 15,- per meter m kr Nydyrking Kr. 2500,- per daa daa kr Sum kr . Søknadsskjema Engerdal kommunes jordbruksfond - Vedtatt av kommunestyret 18.04.2018 . 4. Vedlegg som skal følge søknaden Plan for tiltaket Kart 5. Om prosjektet. Eget søknadsskjema kan brukes. Det skal foreligge kostnadsoverslag. Andre aktuelle dokument kan være finansieringsplan, gjeldsoversikt, planer, Tilskudd kan gis til nydyrking og grøfting av fulldyrka mark. Dette gjelder grøfting som ikke gis annen offentlig støtte

Aktuelt med drenering? Landbrukstidend

Søknadsskjema finnes på nettsidene til Statens landbruksforvaltning Nærings- og miljøtiltak i skogbruket Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet Grøfting utskifting av rørgater: inntil kr 50 pr lm; Sikring av erosjonsutsatte områder: Det skal benyttes et eget søknadsskjema for de kommunale midlene. Saksbehandlingen skal i hovedsak følge reglene for de tilsvarende statlige tilskuddene

Drangedal kommun

Grøfting. Anlegging av åpne grøfter eller lukka drensledninger for oppsamling og bortledning av vann. Systematisk grøfting. Drenering med en bestemt intensitet (avstand mellom grøftene) som dekker et gitt areal, tilstrekkelig til å sikre en tilfredsstillende dreneringstilstand på arealet. Profilerin For systematisk grøfting, profilering og omgraving er tilskuddet kr 2.000 pr daa. For annen usystematisk grøfting gis det kr 30 pr. løpemeter grøft. Søknad om tilskudd til drenering sendes kommunen på eget søknadsskjema som kan hentes p. GRØFTING Vi har fortsatt ikke mottatt forskrifter og søknadsskjema for grøfting fra LMD. Landbruksforvaltingen i kommunen vil så snart dette er mottatt sende ut søknadsskjema til de som har satt seg på liste. De som ikke har meldt inn grøfting med statstilskudd kan melde inn dette ved å kontakte kontoret Grøfting: Anlegging av åpne grøfter eller lukka drensledninger for oppsamling og bortledning av vann. c) Søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning skal benyttes, og grøfteplan med kart samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon skal vedlegges

Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon Tilskudd til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør kr 1 000 per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar. Tilskudd gis ikke der dreneringen er påbegynt før tilskudd er innvilget. Hvordan søke Det skal benyttes eget søknadsskjema for drenering Det kan søkes om tilskudd til systematisk grøfting, profilering eller omgraving av tidligere grøfta/profilert/omgravd areal. · Både eier og leier av jorda kan søke om tilskudd. · Det skal søkes på fastlagt søknadsskjema

 • Sternum smerter.
 • Sami mythical creatures.
 • Eggesalat matprat.
 • Det store filteret i universet.
 • Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e post.
 • Hotel katschberghof bewertungen.
 • Gutenberg.org deutsch.
 • Super 8 remake.
 • Beyblade metal fusion staffel 1 folge 2.
 • Eiffeltårnet billetter.
 • Latin english dictionary.
 • Sminke postoppkrav.
 • Sykepleierens funksjonsområder.
 • Wwe figuren shop.
 • Hvordan bli kvitt trombosert hemoroide.
 • Konvolutt med vindu.
 • 7 grad stuttgart ab 16.
 • Billig plakat print.
 • Psicologia uac torreon.
 • The medici family.
 • Bakterier ph.
 • Meråker alpinsenter leie.
 • Como escribir cantidades de dinero en pesos.
 • Norske oppfinnelser wikipedia.
 • Bürgerservice linz dornach.
 • 500 najlepszych sms.
 • Mirtazapin som sovemedisin.
 • Old germanic language.
 • South park season 21 episode 7 release date.
 • Blodfortynnende.
 • Ball leker for små barn.
 • Avdragsnota.
 • Nrk p3 ny dramaserie.
 • Slå sammen pdf.
 • Udir rss.
 • Lær kurdisk.
 • Frankie grande.
 • Face to face regensburg.
 • Bundesländer österreich einwohner.
 • Det store filteret i universet.
 • Helgeland sparebank åpningstider.