Home

Iop naturfag

IOP bygger på sakkyndig vurdering og må være i samsvar med vedtak om spesialundervisning. I IOP kan det ikke fastsettes noe som ikke er innenfor rammene av enkeltvedtaket. naturfag. Her vil det også gå fram i hvilke fag eleven følger klassens ordinære undervisning IOP skal ta utgangpunkt i sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtaket. IOP må videre bygge på kjennskap til eleven, dens behov og utviklingsmuligheter både faglig og sosialt, organiseringsmuligheter og rammefaktorer i skolen. Følgende opplysninger vil være aktuelle som grunnlagsmateriale for å utarbeide en IOP

ASK Privatist - Naturfag

 1. Privatisteksamen i Naturfag. Privatist på digital vgs. Pris: 3100,- pr fag pr semester. Digital vgs er det nye klasserommet. Godkjent av Lånekassen. Hele faget på video. Din egen lærer. Fremdriftsplan. Eksamenstrening. Karakterforbedring. Naturfag SF generell studiekompetanse. Naturfag påbygg
 2. INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - IOP I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN §§ 5-1 / 5-5 OPPLYSNINGER OM ELEVEN Navn Født Foresatte Adresse Klasse Skole Gjelder for perioden Evalueres PLANEN ER UTARBEIDET AV Funksjon Navn BEKREFTELSE Denne planen er utarbeidet i samarbeid med foreldre/foresatte. Sted Dato Underskrift av kontaktlære
 3. dre relevant. Tanken er at ingen elev skal ha sin egen pålogging til IOP eller IUP

Bruk av Sampro (IOP og IUP) > Brukerveiledning for Koordinato

Læreplan i naturfag. Etter 2. årstrinn Mangfold i naturen gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper Etter 7. årstrinn Mangfold i naturen beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematis I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid Naturfag (NAT01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner Læreplan i naturfag (NAT1-02) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir G: Grupper på ca. 3-8 personer. Hver gruppe fordeler følgende roller; ordstyrer og tidtaker (den som leder gruppen, styrer ordet i gruppen og passer på tidsrammen), viddevakt (den som sørger for at man holder seg til saken og ikke snakker seg vekk), sekretær (den som noterer underveis).Det er fint om rollene blir tilfeldig fordelt, f.eks. slik; den som har varmest hender er ordstyrer og.

1.5 Vurderingspraksis. Alle elever, inkludert elever med spesialundervisning, skal vurderes løpende og systematisk etter bestemmelsene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven kap. 3.For elever med spesialundervisning er det i noen tilfeller mulig å avvike fra læreplaner og få fritak fra vurdering med karakterer Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap , spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene mer fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og. IOP, men opplæringsloven § 5-5 legger vekt på elevens / foresattes medvirkning i utformingen av den. Skolen må derfor iverksette spesialundervisningen selv om det ikke er kommet til forhold til tema i naturfag og samfunnsfag, Kategorisering av begreper (over- o Moava.org en samling med gratis ressurser for elever, lærere og foresatte Når det foreligger et enkeltvedtak skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan, en IOP. Dette gjøres i samarbeid med foresatte og det er viktig at IOP'en er målrettet, konkret og tydelig på hvordan opplæringen skal foregå. Her er et eksempel på en IOP for et hørselshemmet barn på 6.trinn

I naturfag, rle og samfunnsfag skal han følge Kunnskapsløftet, her tilrettelegges på følgende måte: utkast til og utforme iop. har spesialundervisning. Underveisvurdering Kartlegging Spesialpedagog Tilpasse ukeplan i de fag Olaus I samarbeid med kontaklærer lage utkast til og utforme iop Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Oppdatert 23.05.2014 Eks 1 TPTIP1---- Teknikk- og industriell produksjon Enkeltvedtak Fagstatus FAM FAM-merknad om H2 ST Fellesfag 84 t ENG1001 Engelsk SPES.U A 56 t KRO1001 Kroppsøving E 84 t MAT1001/MAT1006 Matematikk E 56 t NAT1001 Naturfag SPES.U A 56 t NOR1204 Norsk. Naturfag 5 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser. Om læreverket. Naturfag 5/3/2 består av lærebøker, felles lærernettsted og elevnettsteder Tilbod om spesialundervisning skal så langt råd er, formast ut i samarbeid med eleven og foreldra til eleven, og det skal leggjast stor vekt på deira syn. Min forståelse av prosessen Bekymring Undersøkelser, kartlegging, dokumentasjon Samtalen, rapportering og oppmelding til PP PPs sakkyndige vurdering Dialogen fram til IOP Gjennomføring Halvårsrapport Justering av IOP Grunnleggende.

naturfag.no: Sop

Vedlegg til SFS 2213 Undervisningstid - grunnskolen Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid. Årlig undervisningstid angitt som årsrammer i 60/45 minutters enheter gjeldende fra 1.8.2010 Engasjerende naturfag ønsker å vise hvordan pedagogiske grep kan gjøre teoriundervisningen i naturfag og andre realfag mye mer engasjerende for elevene. System Change Not Climate Change Vår tids største utfordringer er å få slutt på urettferdig fordeling og omfattende klimaendringer

Naturfag Påbygg - NDL

Læreplan i naturfag (NAT1-03) - Udi

 1. Elever med individuell opplæringsplan (IOP) i naturfag, og som ikke skal ha vurdering med karakter i faget. Det går fint an å kombinere arbeid med oppgavene i denne boka med ­arbeid i ­læreboka
 2. Dybdelæring i naturfag som overordnet mål Naturfagsenterets forskning har dybdelæring i naturfag som overordnet mål. Det betyr at forskningen ved Naturfagsenteret har fokus på hva som kjennetegner undervisning som bidrar til dybdelæring, hvordan undervisning kan planlegges og hvordan undervisningsressurser kan utformes for å legge til rette for dybdelæring
 3. abc om IOP Håndbok for lærere Utfyllende, lettlest og praktisk om IOP i grunnskolen: På en enkel og inspirerende måte oppsummeres hva som skal være på plass og prøvd ut før det i man hele tatt begynner å snakke om spesialundervisning
 4. Friendship between children using augmentative and alternative communication and peers: A systematic literature review (Artikkel) Jevnaldrende barn verdsetter vennskap med barn som bruker alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK), men opplever slike vennskap som annerledes enn andre vennskap. Det er lite forskning om vennskap blant barn som bruker ASK
 5. Tilpasset opplæring naturfag. Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Overordnet del 3.2. Skolen må gi alle elever muligheter til læring og utvikling uavhengig av forutsetningene deres Tilpasset undervisning i samfunnsfag
 6. mest populær. 1. Øv på uttale. 2. Incredibo
 7. På denne temasiden kan du lese om hvordan du kan tilrettelegge for ulike behov når du bruker Book Creator. Les og se mange konkrete eksempler og tips på pedagogisk bruk av funksjonene i appen

naturfag.no: Forsid

IGP(I) - Individuell, gruppe, plenum - K

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV IOP PPT for Ytre Nordmøre - side 1 Alle elever som får spesialundervisning, skal etter opplæringsloven § 5-5 ha en Individuell opplæringsplan (IOP). slik at lese - skrivevanskene ikke hindrer måloppnåelse i fag som for eksempel RLE, naturfag Eksempel/ mal på jobbsøknad til skole / barnehage: Hei Utvikle din karriere og dine akademiske ferdigheter. Vil du lære mer om akademisk skriving og publisering, samarbeid og åpen vitenskap, kan du ta online-kurs som tilbys av Nature, få innsikt gjennom PhD on Track eller bestille kurs Det er dei fem skulefaga norsk, matematikk, naturfag, engelsk og samfunnsfag som er reviderte. Lærarar, skuleleiarar og skuleeigar har ansvar for at skulen legg vekt på dette. Les mer. Reviderte læreplaner fra 2013. Fra høsten 2013 er det innført forandringer i fagene norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk og matematikk Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Undervisningen er tilrettelagt ut fra mål i læreplanen for naturbruk og elevenes behov beskrevet i sakkyndig vurdering. Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP). Individuell tilrettelegging. Elevene deles inn i grupper på to til seks

1.5 Vurderingspraksis - Udi

Naturfag; Friluftsliv (Integrert i faget er naturfag, samfunnsfag og matematikk) (IOP) Hver elev får utarbeidet sin individuelle opplæringsplan. Denne tar utgangspunkt i den enkelt elevs evner, forutsetninger og behov. Det vil ligge en helhetstenkning til grunn for planen Læremidler, verktøy, tilnærminger og teknologi for å tilrettelegge for utvikling og læring når barn, unge og voksne har særlige opplæringsbehov. Her kan du lese mer om teknologi i opplæringen Tromstun skole er en ungdomsskole i Tromsø kommune med over 400 elever, fordelt på 17 klasser. Skolen ligger i Tromsdal Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Oppdatert 09.05.2014 Eks 1 TPTIP1---- Teknikk- og industriell produksjon Enkeltvedtak Fagstatus FAM FAM-merknad om H2 ST Fellesfag 84 t ENG1001 Engelsk SPES.U A 56 t KRO1001 Kroppsøving E 84 t MAT1001/MAT1006 Matematikk E 56 t NAT1001 Naturfag SPES.U A 56 t NOR1204 Norsk.

Video: naturfag - Store norske leksiko

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev. Basert på den sakkyndige vurderingen fra PPT vgs, og i samarbeid med foresatte, utarbeides det en individuell opplæringsplan (IOP) for hver elev. Opplæringen gis i egen base eller liten gruppe Universitetsbiblioteket i Oslo er Norges største fag- og forskningsbibliotek. UBs nettside er inngangen til tusenvis av fagdatabaser, tidsskrifter og bøker, trykte og elektroniske. UBs støtter UiO i forskning, utdanning, formidling og innovasjon For gruppene 1 og 2, blir det gitt spesialundervisning i grupper, av 2-6 elever. Alle elevene har Individuell opplæringsplan (IOP) som tar utgangspunkt ifra sakkyndig vurdering og fagfornyelsen. I tillegg til programfagene blir det gitt opplæring i fellesfagene (norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) Individuell opplæringsplan (IOP) Hvis eleven får et enkeltvedtak om spesialundervisning, skal man få en Individuell Opplæringsplan (IOP). Den skal si noe om mål for undervisningen, innholdet i opplæringen og hvordan den skal gjennomføres. Man skal gå gjennom IOP'en en gang i halvåret og se om den er god nok

Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 2014 (Best European Learning Materials Award)! Quest 1-4 består av både bøker og digitale komponenter, med god lydstøtte og vekt på systematisk arbeid med alle de grunnleggende ferdighetene. Systematisk innlæring av ord og begreper fra første trinn gir elevene gode mestringsmuligheter senere både muntlig. Om samlingen. Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVe-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsfagdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere Avd. for lærerutdanning).. Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik 2 Om overordnet del Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, og den er fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 med hjemmel i opplæringsloven § 1-5. Overordnet del gjelder for grunnopplæringen i Norge Naturfag 7. trinn. Beskrive kjennetegn til et utvalg plante-, sopp- og dyrearter og forklare hvordan disse er ordnet systematisk (dette betyr vel Linne) Natur- og miljøfag 6. trinn. Lære om levested og navn til noen sopper og lav og hvilken rolle de spiller i naturen. Naturfag 7.trinn. Planlegge, bygge og teste mekaniske leker RLE, samfunnsfag, naturfag, norsk matematikk etc. der ordforrådet aktiveres. Framføring Bruk kjente fortellinger og dikt for å vise hva intonasjon og stemmebruk har å si for opplevelsen av teksten. verdsetting og oppfølging av Utstrakt bruk av åpne spørsmål fra lærers side. Sterk nedtoning av lærers taletid

Moava.or

Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP). Elevene deles inn i grupper på to til seks. Det er stor variasjon i tilretteleggingsbehovet og bemanningen tilpasses etter elevenes individuelle forutsetninger.Det legges vekt på praktiske ferdigheter og aktiviteter som er relevant for å forberede de til arbeid og samfunnslivet etter videregående Elevene har fag som matte, norsk/kommunikasjon, engelsk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og aktiv dagligdagstrening (ADL). Vi har også fagene: Mat og helse. Én dag i uken lager elevene mat. De fordeles på to grupper over to dager IOP-en kan først tas i bruk etter at det er fattet enkeltvedtaket om spesialundervisning. IOP-en må ha egne mål for opplæringen når elevens opplæring avviker fra ordinære læreplaner, og skolen må ha en implementert rutine som sikrer at IOP-en er samordnet med den ordinære opplæringens (klassens) planer Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî PP-tjenesten skal sikre at barn, elever og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage eller spesialundervisning i skole får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. Elever over 15 år, foreldre, barnehager og skoler kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning

Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 1-3, § 2-2 første og femte ledd, § 2-3 tredje ledd, § 2-5 sjette og sjuande ledd, § 2-6, § 2-7, § 2-12 femte ledd, § 3-1 tredje, sjette og åttende ledd, § 3-2 første ledd, § 3-3 fjerde og sjette ledd, § 3-4 første ledd. Trenger du som foresatt hjelp til pålogging eller bruk av tjenestene? Send oss en e-post på: foresatthjelp@sandefjord.kommune.n

Ung.no er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er dere mellom 13 og 20 år Kunnskapsfagene: samfunnsfag, naturfag, KRLE Navn på faglærer. Elevens interesse, motivasjon og arbeidsmåte i faget. Vurdering av elevens måloppnåelse Har eleven et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i dette faget? Mal for IOP 2009. På Dønski skal alle lykkes sier skolens visjon. Det passer godt inn i avdelingens målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring (TO). Elevene får en allsidig og praktisk opplæring som gjør dem i stand til å bli deltakere i egne liv. De blir møtt av kompetente, trygge voksne som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen Hva er en IOP? Jeg er redd barnet mitt ikke lærer det hun skal - har hun krav på spesialundervisning? Mitt barn har dysleksi - har han krav på spesialundervisning? Nasjonale prøver - skal ikke alle elever være med? Skal andre foreldre få informasjon om at en elev får spesialundervisning? Sonen min har lesevanskar - kva gjer eg

Fellesfagene er matematikk, naturfag, norsk, engelsk og kroppsøving. Læreplanmålene fra ordinær læreplan VG1, endres og tilrettelegges innenfor elevens individuelle ferdigheter. Alle elevene har IOP i alle fag, men vi jobber med å åpne opp for karakterer i fag for de som kan følge ordinær læreplan i noen av fagene Alle elevene har IOP- individuell opplæringsplan. Arbeidslivstrening: fokus på faglig og sosial utvikling, Uteskole (med fagene naturfag, kroppsøving, norsk, samfunnsfag og mat og helse), ellers har tilbudet norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, musikk, kroppsøving i stor sal og liten sal, mat og helse, selvstendighet (ADL), arbeidstrening og sosialt samspill Norges største bokhandel. Kjøp bøker, spill, leker, kontorvarer og hjemmeelektronikk på ark.no. Levering rett hjem eller klikk og hent i din ARK-butikk IOP-en skal vurderes en gang i halvåret. Da skal skolen rapportere hvilken undervisning eleven har fått. Skolefag (matematikk, engelsk, naturfag m.m.) Appene er grundig testet, og godkjent brukervennlige for de med ulike vansker. Til hver app er det også faglig begrunnede beskrivelser

Eksempel på IOP På bølgelengd

Prosjekthuset er et spesialpedagogisk skoletiltak i Enebakk kommune som har som formål å legge til rette for aktiviteter som gir eleven mestringsopplevelse og økt motivasjon faglig og sosialt. Eleven skal stimuleres til å oppleve trivsel, trygghet og faglig mestring som har en overføringsverdi til den ordinære skolehverdagen for å lære i RLE, samfunnsfag, naturfag etc. Fagtekst til refleksjon Alt første skoledag kan elevene få i oppgave å skrive. Det er jo en av de ferdighetene de gleder seg til å lære på skolen, og det gjelder å innfri forventningene og ikke skuffe dem. Carol Chomsky (1979) referer i artikkelen Approaching Reading Through Invente

Naturfag 5. Elev / 11-13 - Loku

Sarpsborg kommune - Miljøarbeider - Virksomhet alternative skolearenaer Regnbuen. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Kunnskapsfagene: samfunnsfag, naturfag, KRLE Elevens interesse, motivasjon og arbeidsmåte i faget. Evt. hvilke digitale verktøy brukes? Vurdering av elevens måloppnåelse Hvilket utbytte av opplæringen har eleven i dette faget? Gjennomførte tiltak . Mal for IOP 2009. Vis Øyvind Slåttas profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Øyvind har 10 stillinger oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Øyvinds forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter Toggle navigation. English; Norsk; English . English; Norsk; Administration; Toggle navigatio

Lærerbloggen: Undervisningsoppleg

De 26 IOP-dokumentene tilhører elever fra 16-21 år med utviklingshemming innenfor det særskilt tilrettelagte opplæringstilbudet i opplæringen. Funn fra fag-analysen viser at tradisjonelle basisfag som norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag, og praktiske fag som boligtrening, mat og helse, ADL og arbeidstrening er høyt. SPAN er en spesialpedagogisk avdeling på Borg videregående skole for elever med ulike funksjonsnedsettelser. Opplæringen tar sikte på å forberede elevene til et så selvstendig voksenliv som mulig, etter endt videregående skole IOP-en skal være konkret og målbar. Foreldre og elev skal høres i denne prosessen. IOP-en er et arbeidsverktøy og bør evalueres og justeres jevnlig. Dette Dette er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole, f.eks. norsk, engelsk, matematikk og naturfag.

Naturfagsenteret: Naturfag

G og H-klassene er et tilbud for elever som skal ha individuell opplæringsplan (IOP) i alle fag. All opplæring tar sikte på å høyne elevens generelle funksjonsnivå, og det legges stor vekt på sosial tilpassing, selvstendighet og gode arbeidsvaner. Klassen har et inkluderende læringsmiljø og god pedagogisk dekning elever. Elevens fag- og timefordeling skal innarbeides i IOP basert på sakkyndig vurdering og nedfelt i enkeltvedtak, jf. punkt om Avvik. Fellesfag Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Elevene på yrkesfag følger de samme læreplanene som elevene på studieforberedende, men med en litt annen fag- og timefordeling

NB! Opplegget er en del av samlepakken for SOSIALT ARBEID! Å arbeide med sosial kompetanse kan ofte være preget av at man tar det fra tilfelle til tilfelle, når konflikter oppstår eller man ser en gyllen mulighet til å gi ros. Dette opplegget er laget for å arbeide konkret og planlagt med emner som vil hjelpe eleven Skarpengland skole i Øvrebø i Vennesla kommune. Under planer finner dere SFO helt nederst. Der ligger det ute litt praktisk info, vedtekter, betalingssatser og månedsbrev Velkommen til Itslearning i Bergen. Pålogging til itslearning -Bergen kommune Pålogging for elever og lærere skjer på vanlig pålogging, eller via Feide Conexus Engage gir lærere og skoleledere et overblikk over hele læringsprosessen. Conexus Engage samler data om elevens aktivitet i læringsprosessen, organiserer og presenterer visuelt

 • Kinesisk medisin utdanning.
 • München discofox club.
 • Spid konto.
 • Telenor fakturaservice.
 • Bürgerservice linz dornach.
 • Halloween muffins pynt.
 • Blastocyste blastomere.
 • Bystyret vedtak.
 • Seniorenurlaub steiermark.
 • Jobbörse krefeld arbeitsagentur.
 • 2 zimmer wohnung stuttgart provisionsfrei.
 • Fu db.
 • T we fjernkontroll app.
 • Norge under andra världskriget.
 • Billige reisetriller.
 • Chats für 16 jährige.
 • Rhein main media bekanntschaften.
 • Lotto millionærenes favorittbil.
 • Bo hjemme som voksen.
 • Augenmigräne.
 • Garderobe selber machen ideen.
 • Shiba inu geschirr.
 • Nordlŧs.
 • Alexander the great death.
 • Liebl waldschrazl.
 • Cipralex alkohol.
 • Ørkenspredning.
 • Skeidar møbler skien.
 • Etter prostatakreft operasjon.
 • Deindesign gutschein juli 2017.
 • Evangeliesenteret bergen.
 • Topp 10 idretter i norge.
 • Politiloggen ørsta.
 • Flexit s7r.
 • Halli galli bad kreuznach.
 • Vincents riga priser.
 • Andrea berg mann.
 • Flensburg punkte kostenlos anfordern.
 • Us immigration history.
 • Bot for manglende lys på sykkel.
 • Nye vestfoldbanen.