Home

Protokoll generalforsamling avvikling

avvikling av virksomhet Innhold Beslutningen i generalforsamling krever tilslutning fra minst to tredeler, både av de avgitte stemmer og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Legg ved protokoll fra kompetent organ (f.eks. generalforsamling Generalforsamling. Generalforsamlingen må først vedta at aksjeselskapet skal oppløses. Protokoll som viser beslutning om oppløsning må vedlegges. Ved en ryddig avvikling vil det alltid være noen som har et formelt ansvar til siste slutt Avvikling Avvikling Årsrapport Generalforsamling Attest fra UE Info til mentor Info til lærer Generalforsamling. I alle bedrifter og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalsforsamling. Dette gjelder også for Protokoll generalforsamling (referat Eksempel på protokoll ekstraordinær generalforsamling (kapitalforhøyelse) Forenklet generalforsamling. For å kunne avholde forenklet generalforsamling må alle aksjeeiere samtykke til dette og ha mulighet til å delta i behandlingen av saken(e) på egnet måte Avvikling av et norsk AS er normalt en enkel prosess, men visse standarder må følges for. I denne protokollen skal det også fremgå valg av et avviklingsstyre. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING l. Selskapet) i KS Agenda Møtesenter, Haakon Vlls gate iOslo. BESLUTNING OM AVVIKLING AV SELSKAPET. Sletting av et aksjeselskap melder du i.

protokoll fra møtene i generalfor-samlingen. Avviklingsstyrets medlemmer skal informeres ved generalforsamlingens beslutning om avvikling. Forhåndsligning Før selskapet oppløses, skal avviklings-styret levere selvangivelse og kreve for-håndsligning, jf. ligningsloven § 4-7 nr. 8. Kravet om forhåndsligning leveres nå Inkludert i veilederen får du også protokoll i forbindelse med avvikling av selskaper. Dokumentene leveres elektronisk, slik at de enkelt kan distribueres eller skrives ut for bearbeiding. Tilgang til 10 valgfrie dokumenter. Relaterte produkter. Eksempel og mal på situasjonsanalys

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter. Aksjeloven regulerer hvordan ekstraordinær generalforsamling skal gjennomføres og hvilke saker som kan eller skal behandles. Forenklet generalforsamling. Hvis ingen aksjeeiere motsetter seg det, kan en sak behandles på generalforsamlingen etter reglene i aksjeloven § 5-7 om forenklet generalforsamling Protokoll for generalforsamling. Alle generalforsamlingsprotokoller må oppbevares på en betryggende måte i hele selskapets levetid. Dette må dere minimum ha med: Selskapets navn. Tid og sted for møtet. Hvem som er valgt som møteleder og underskrivere

Altinn - Hvordan oppløse og slette et aksjeselskap (AS

Her ser du et eksempel på hvordan en protokoll kan skrives. Et referat vil normalt inneholde mer informasjon om hva som skjedde og hva som ble sagt enn en protokoll. Det er heller ikke vanlig å signere et referat. Det skal også settes opp protokoller fra møter man har med bedriften. Her har protokollene en litt annen og mer formell oppbygning Min regnskapsfører snakker om generalforsamling, protokoll og. Et selskap kan avvikle seg selv for enhver grunn, men et selskap som slås . Etter at generalforsamlingen vedtar avvikling av selskapet skal det. Katrine Weydahl Det vises til protokoll fra generalforsamling avholdt i . Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen Sletting av aksjeselskap melder du i to trinn. Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde endelig sletting Protokoll fra styremøte i idrettslag. Vedtakssaker: Sak Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Sak Økonomisk oversikt pr. Sletting_opphr_avvikling_av_virksomhet. I første trinn dreier det seg om det møtet som vedtok oppløsning. Avvente eventuelle kreditorer Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike

Dette er enkle protokollmaler for styremøte og generalforsamling i forbindelse med behandling av årsregnskap. Generalforsamlingsprotokoll (Word) Generalforsamlingsprotokoll (PDF) Styremøtereferat (PDF) Styremøtereferat (Word) 62 51 24 50 firmapost@lokalrevisjon.no. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OPPLØSNING/AVVIKLING (Aksjeloven kapittel 16 I) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Jernbanegtata 14B AS. Sted: Levanger Rådhus Dato: 27.01.2010 Kl.: 17.00 (Før kommunestyrets møte settes) Til behandling foreligger: 1. Valg av møteleder 2

§ 5-7 a. Protokoll ved forenklet generalforsamlingsbehandling . III. Avholdelse av generalforsamling (§§ 5-8 - 5-16) § 5-8. Stedet for generalforsamlingen § 5-9. Myndighet til å innkalle til generalforsamling § 5-10. Krav til innkallingen § 5-11. Aksjeeiernes rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen § 5-11 a Den 1. juli 2017 trådte justerte og enklere regler om avholdelse av forenklet generalforsamling etter aksjeloven § 5-7 i kraft

Generalforsamling / Avvikling / UEUB / Forside - Ungt

 1. Det gjenstår å se om ordningen med generalforsamling uten møte vil bli brukt i noe særlig utstrekning. Også tidligere har man lovlig kunnet sløyfe møtebehandling ved at aksjonærene gir fullmakt til styrelederen eller en annen person som alene avvikler generalforsamlingen og utarbeider protokoll. Denne ordningen kan fortsatt benyttes
 2. Min regnskapsfører snakker om generalforsamling, protokoll og kreditorfrist samt kostnader på 20K+(eks.mva) for en avvikling (?) Jeg skyter jo ikke akkurat inn ekstra kapital i et AS for å få det avviklet, da det ikke skal kunne ramme meg personlig (slik som et ENK)
 3. I motsetning til avholdelse av generalforsamling har styremedlemmer ikke en rett på å bruke elektroniske hjelpemidler hvis et styremedlem eller daglig leder krever møtebehandling. Det kan få store praktiske konsekvenser i forhold til styrevedtak og saksbehandlinger, dersom noen som nevnt ønsker fysiske møter, mens andre har hjemmekontor/karantene og således ikke er tilgjengelig
 4. Å slette selskapet i Norge er veldig enkelt. Man trenger kun en generalforsamling som vedtar avviklingen og som fastsetter avviklingsdato. Man trenger ikke å levere årsregnskap, men man må levere en avsluttende selvangivelse/ligning. Har man ikke hatt aktivitet holder det ofte med et brev til Skatteetaten hvor nullaktivitet og avvikling forklares
 5. G E N E R A L F O R S A M L I N G S P R O T O K O L L Firmanavn AS Det ble den dd.mm.2010 avholdt ekstraordinær generalforsamling i ovennevnte selskap. Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler i Adresse i XXXX kommune
 6. st en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne
 7. Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkalles det for sent, kan en andelseier eller et styremedlem sette frem krav for tingretten om å kalle inn til generalforsamlingen

PROTOKOLL . FRA . SELSKAPSMØTE I HELSEFORTAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS . Mandag 27. februar 2017 klokken 14:00 ble det avholdt selskapsmøte i Helsefortakenes senter for pasientreiser ANS på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. Dagsorden: 1. Selskapsmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3 Signer protokoll og andre dokumenter elektronisk med BankID. Funksjoner. Raskt i mål med mal for generalforsamling. Verktøyet gir deg frihet til å lage din egen saksliste eller velge mal for f.eks. ordinær generalforsamling. Du kan selvfølgelig redigere malen og legge til nye saker

Visste du at små og mellomstore bedrifter (SMB) i dag utgjør 99 prosent av norsk næringsliv? SMB-bedriftene er med andre ord en uhyre viktig del av den økonomiske verdiskapingen i næringslivet

Altinn - Gjennomføring av generalforsamling

Årsoppgjør - Adminsenter

Protokoll avvikling av selska

Regjeringen ønsker at borettslag, sameier og boligbyggelag får gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger digitalt, uten å bryte restriksjonene som følge av koronautbruddet § 3-6 Protokoll. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger tas inn med angivelse av utfallet av avstemmingen. Protokollen signeres av møteleder og to hertil valgte medlemmer. § 3-7 Ekstraordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Alternativt kan vedtektene angi at generalforsamling skal holdes på et tidligere tidspunkt enn loven, men ikke på et senere tidspunkt. Hvem kan kalle inn til generalforsamling Mange selskaper vil redusere fysiske møter for å redusere risikoen for smittespredning. Vi gir en oversikt over reglene om elektronisk avholdelse av styremøte og generalforsamling og hva som gjelder for elektronisk signering av protokoller, årsregnskap og årsberetning Forenklet generalforsamling i aksjeselskap Ved revisjonen av aksjeloven i 2013 ble det gjennomført en rekke endringer som skulle legge til rette for forenklede prosesser i aksjeselskap. En av endringene var at det ble ytterligere forenklinger i kravene til avholdelse av generalforsamlingsbehandling - noe som i praksis vanligvis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig.

Eksempel og mal på avvikling av selskap - Leder

Avvikling av AS ble forenklet fra 1. mars 2019. For AS som ikke har revisjon av årsregnskapet er det heller ikke krav om revisoruttalelser ved avvikling. Mellombalanser - et kapittel for seg seg selv: Det er vedtatt viktige endringer i reglene om mellombalanser. Ikrafttredelsestidspunkt er imidlertid ikke bestemt Protokoll Ekstraordinær generalforsamling: Design Region Bergen 2019 Tid: Tirsdag 12. februar kl 14.00 og kl. 15.00 Oppmøte fra kl 13.30. Sted: Design Region Bergen, Thormøhlensgate 51, (VilVite, 2 etg) SAK ÅM0119 Valg av ordstyrer og referent Beslutning: Torbjørn Torsvik ble valgt som ordstyrer. Silje Klepsvik ble valgt som referent

Mal generalforsamlingsprotokoll Regnskapsguiden

 1. Korona: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Styret i aksjeselskaper må ikke ha fysiske møter. Generalforsamlingen kan også holdes på annen måte. Vi skal se på hvilke regler som gjelder. Det er også gitt midlertidige unntak etter koronaloven. Elin Petersen, rådgiver i Sticos. 31.03.2
 2. Et praktisk eksempel er at det på selskapets ordinære generalforsamling besluttes både ordinært utbytte og avvikling/oppløsning av selskapet. I et slikt tilfelle vil det ordinære utbyttet ikke bli tatt med i beregningen av aksjeeiernes ansvar etter aksjelovens § 16-12 - i hvert fall så lenge utbetalingen skjer kort tid etter generalforsamlingen
 3. Forenklet generalforsamling i Styreplan. Forenklet generalforsamling kan avholdes direkte i Styreplan, inklusive avstemning og saksbehandling. Innkalling, saksliste, dokumentasjon og protokoll kan produseres med få tastetrykk, ved hjelp av vår mal for forenklet generalforsamling

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA avholdt 29. august 2005 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Kjelsåsveien 172 A, Oslo. I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik Dagsorden 1 Åpning av møtet ved styrets nestleder, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeier 2016-05-09 Signert protokoll generalforsamling Kongsberg Gruppen ASA 2016.pdf Forslag til revidert instruks for valgkomiteen - sak 11.pdf Forslag til reviderte vedtekter - sak 11.pd Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 2. mai 2016 kl. 19.00 i Risvold, Asbjørn Øverås veg 1 Møtet ble åpnet og ledet av representantskapets ordfører Jan Ustad. Møteleder ønsket velkommen. Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig innkalt. Dagsorden ble vedtatt som følger: 1. Konstituering 2

PROTOKOLL VESTREGIONEN · 16 KOMMUNER VEST FOR OSLO Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no WWW.VESTREGIONEN.NO Side 1 av 3 Protokoll generalforsamling 2018 Tid: Torsdag 14. juni 2018 kl. 16.00 - 17.00 Sted: Til stede: Bærum kulturhus, Sandvik Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag ----- Møtedato: 03.04.2019 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1 Til stede: 125 andelseiere J Avvikling av tørkeskap på bad (side 33 i innkallingen) Saksframstilling:.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap ----- Møtedato: 27.04.2017 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Anker Hotel Til stede: 31 aksjonærer, 0 representert ved 3 Valg av en til å føre protokoll og minst en møtedeltaker som protokollvitne En eventuell avvikling av rullerommet påvirke » Protokoll fra ordinær generalforsamling i DNB ASA 2013 Forslag om fusjon med DNB Bank ASA, fullmakt til styret om inntil 9 kroner per aksje i 2019-utbytte og tilbakekjøp av aksjer DNB ASA har 21. oktober 2020 avholdt styremøte der det ble vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling 30. november 2020 for behandling av følgende saker

Generalforsamling i aksjeselskap Brønnøysundregistren

Protokoll fra generalforsamling 2001 22.04.2010 : REFERAT FRA GENERALFORSAMLING NORSKE TENNISVETERANER 15. MARS 2001. Møtested: IL Hemings klubbhus, Gulleråsveien 5, 0386 Oslo Tilstede: Styret v/ Kristen Fari, Erling Bach, Lise Jæger, Tonny Presthus, Torulv Tjomsland, Mikjel Aksnes og 10 NTV- medlemmer. Møtetid: kl. 19.00. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag -----Møtedato: 19.04.2017 Møtetidspunkt: 19:00 Møtested: Høyenhall skole Til stede: 44 andelseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 54 stemmeberettigede

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA Den 10. mars 2009 kl 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Schibsted ASA i selskapets lokaler i Apotekergaten 10 i Oslo. Styreleder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 37 370 804 aksjer, tilsvarend Protokoll generalforsamling 2007. Protokoll generalforsamling 2006. Protokoll generalforsamling 2005. Search. Fosenvegene. 4 måneder siden . I Indre Fosen kommune planlegger vi ca. seks kilometer ny fv. 717 fra Sund til Bradden. I videoen kan du se hvordan vi ser for oss at den nye vegen skal bli

generalforsamling 2020 og frem til avvikling. Per Gustav Blom skal motta NOK 51 500 i styregodtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 og frem til avvikling. Dersom styrets arbeid med avviklingen blir uforholdsmessig arbeidskrevende, skal honorarene økes for å reflektere dette. - - Forenklet generalforsamling kan for eksempel være å avholde generalforsamlingsmøtet per telefon/videokonferanse (eksempelvis Skype), ved sirkulasjon av utkast til generalforsamlingsprotokoll eller ved andre uformelle behandlingsmåter. Last ned eksempel på protokoll. Kontakt

Krav om styremøter og generalforsamlinger i AS Firmanytt

Avvikling av selskap. Aksjeloven pålegger at avviklingsstyret utarbeider en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser på avviklingstidspunktet som skal revideres og vedtas av generalforsamlingen Generalforsamling 23. april 2020. Innkalling til ordinær generalforsamling Styrets reviderte forslag til sak 4 - Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder styrefullmakt til utdeling av utbytte Møteseddel Elektronisk påmelding Årsrapport 2019 Vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank Protokoll. Se generalforsamling 2020 i oppta PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Endelig avvikling av selskapet Styreleder redegjorde for videre prosedyre for endelig avvikling av selskapet Skaro Ola Vindegg (styreleder) Tore Staver . Den 29.06.2019 ble det avholdt ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Ustaoset Avløp A Avvikling radiatorsystem; Generalforsamling. Protokoll fra ordinær generalforsamling 2018: Trykk her. Protokoll fra ordinær generalforsamling 2017:.

1. Ordførerberetning.gis mandat til å avholde generalforsamling i Lien Eiendomsselskap. 2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og revisors 3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at generalforsamlingen vedtar å starte avvikling av Lien Eiendomsselskap AS Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Plogveien Borettslag ----- Møtedato: 13.11.2019 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Ryenstubben 2 Til stede: 236 andelseiere, 32 representert ved fullmakt, totalt 268 E Avvikling av kjøle- og frysero eierrepresentanter til generalforsamling for aksjeselskaper og representantskap i interkommunale selskaper (Vedtatt av Lørenskog kommunestyret i møte 09.02.2011, sak 005/11. Ordinær generalforsamling . Det er et krav at den ordinære generalforsmalingen gjennomføres innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det må alltid skrives protokoll fra generalforsamlingen, både ordinær og ekstraordinær. Det er møtelederen som skal sørge for dette jan 20 Agenturavtale - eksempel jan 20 Advarsel mal jan 20 Arbeidsavtale ledende eller særlig uavhengig stilling jan 20 Arbeidsavtale midlertidig jan 20 Arbeidsavtale tilkallingshjelp (ringehjelp) jan 20 Arbeidstakeroppfinnelser - mal for arbeidsgivers opsjon på denne jan 20 Avskjed - mal til bruk for avskjed jan 20 Avtale om kjøp av aksjer (sluttseddel) jan 20 Avtale om salg/kjøp av.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Orebakken Borettslag -----Møtedato: 20. april 2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Voksen kirke Til stede: 121 andelseiere, 28 med fullmakt. Totalt 149 stemmeberettiged INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NÆRINGSBYGG HOLDING III AS, UNDER AVVIKLING Org. nr. 986 379 185 Selskapets avviklingsstyre innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS, under avvikling (Selskapet) den 3. november 2016 kl. 13.00 på Feli 10. Avvikling og godkjenning av ungdomsbedriften gjøres av Ungt Entreprenørskap. Når dere har lastet opp årsrapporten, mottar Ungt Entreprenørskap i deres fylke en beskjed om at ungdomsbedriften har lastet opp årsrapporten. Ungt Entreprenørskap vil da avvikle ungdomsbedriften Protokoll fra Generalforsamling 30.1.2019 Leder Sverre Risa ønsket alle de 27 fremmøtte velkommen. Av de 27 fremmøtte var det 27 stemmeberettiget. Han la frem spørsmål om godkjenning av innkallingen, den ble enstemmig vedtatt. Sverre Risa ble valgt til møteleder og Anja Wigre-Rohde til referent. Jan Risa og Tarald Straume bl

Generalforsamling Aksjeeierne i Lerøy Protokoll. Alle aksjonærer har rett til å fremsette forslag til dagsorden, samt til å møte, holde innlegg og stemme på generalforsamlingen. I henhold til norsk selskapslovgivning kreves fysisk tilstedeværelse av aksjonærene eller deres fullmektiger for å kunne avgi stemme generalforsamling holdes som fysisk møte. Styret kan etter en slik vurdering beslutte at saken må utsettes til det kan holdes fysisk møte. § 5. Midlertidige signaturløsninger Protokoll fra årsmøte og generalforsamling kan signeres elektronisk. Bilde av protokoll med underskrift er likestilt med elektronisk signatur etter første ledd. § 6 Elektronisk signatur? Ifølge Aksjelovens § 1-6 er elektronisk signatur vurdert som jevngodt med fysisk underskrift for dokumenter som protokoll fra styremøte og/eller generalforsamling.. Årsregnskap og årsberetning kan også signeres elektronisk av styret og daglig leder. Imidlertid må dette være en betryggende metode for autentisering for at revisor skal kunne godkjenne dette Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni, så fremt det ikke foreligger en ekstraordinær situasjon som nødvendiggjør avvikling av generalforsamling på et annet tidspunkt. Generalforsamlingen innkalles med én måneds varsel DNB ASA - Ordinær generalforsamling ble avholdt 30. juni 2020 tir., jun 30, 2020 17:40 CET. DNB gjennomførte ordinær generalforsamling 30. juni 2020. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt som følge av COVID-19. Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling publisert 8. juni 2020, inkludert følgende punkt

Protokoller og referat FL

Protokoll fra ordinær generalforsamling. 2016 24. November Innkalling til ekstraordinær generaforsamling Protokoll fra Ekstraordinær generalforsamling. 2016 15. September Protokoll fra EGF 15. september 2016. 2016 25. August Innkalling og påmeldingsskjema EGF Revisors redegjørelse Valgkomiteens innstiling til EGF Protokoll Generalforsamling 2019. Her er signert protokoll fra generalforsamling som ble avholdt 20. mars 2019. Les mer. Saksliste og dokumenter til Generalforsamling 2019. 20 mars, klokken 19.30, blir det generalforsamling for Eivindsholen Vel. Generalforsamlingen avholdes på Rosseland Skule, i Aulaen

Protokoll Generalforsamling 2016. Generalforsamling 2015: Innkalling til generalforsamling 2015. Protokoll Generalforsamling 2015. Generalforsamling 2014: Generalforsamling innkalling 2014 NBUP. Revisjonsberetning NBUP 2013. Protokoll generalforsamling 2014. Generalforsamling 2013: Innkalling til generalforsamling 2013. Protokoll. Her finner du innkallinger, protokoller og øvrige dokumenter fra generalforsamlinger i NTS ASA. 2020 Protokoll ordinær generalforsamling 2020 Innkalling til generalforsamling 2020 Protokoll ekstraordinær generalforsamling 2020 Innkalling Fusjonsplan Rapport Sakkyndigs redegjørelse Årsrapport 2019 2019 Protokoll ordinær generalforsamling 2019 Innkalling til generalforsamling 2019. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Risør By AS Sted: Risør Dato: 21.06.2016 Kl.: 18.00 - 19.00 Tilstede var: Følgende aksjeeiere var til stede eller representert via fullmakter. Per Kristian Lunden, ordfører i Risør Asta Gautland Andersen Dag Olav Hødnebø Stine Kirkhusmo Sigrid Hellerdal Garthe Kjell Yngvar Christiansen Willy. Protokoll fra generalforsamling (opens in new window) 3,57 MB. 2018-04-11. Innkalling til generalforsamling (opens in new window) 214 KB. 2017-04-21. Protokoll fra generalforsamling (opens in new window) 2,73 MB. 2017-03-31. Innkalling til generalforsamling (opens in new window) 591 KB. 2016-09-13 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AF GRUPPEN ASA Den 15. mai 2020 kl. 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble gjennomført digitalt med elektronisk stemmegivning

Protokoll for generalforsamlingen 2020 Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn og gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021. Fullmakten er begrenset til et maksimalt utbytte på NOK 2,6 mrd., som tilsvarer NOK 1,25 per aksje PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE TOG AS 15. JUNI 2020 Det ble den 15. juni 2020 avholdt ordinær generalforsamling i Norske tog AS i Samferdsels­ departementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo. Til stede var: Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretæ Protokoll generalforsamling 2019. Fullmaktskjema. NFKH Innkalling generalforsamling 2019 (oktober) NFKH Budsjett 2019. Sak 6.2 Vedtektsendring saksframlegg. Sak 6.2 Forslag vedtektsendring 2019 (godkjent) NFKH Årsregnskap endelig. Desisorenes tilleggsrapport per 17. september Generalforsamling 2020 På Teams, søndag 26.04.2020 4 Sak 6. Økonomi og budsjett 2020 FFB har god likviditet og et godt resultat i 2019. Forslag til vedtak: «Budsjett for 2020 godkjennes for Foreningen for barnepalliasjon FFB» Protokoll fra generalforsamling i Polyteknisk Forening 2020. Sammen med lenke til oppkobling vil det følge med en enkel bruksanvisning for hvordan du deltar i videomøterommet. Fra kl. 1745 får du hjelp til å koble deg opp slik at generalforsamlingen kan begynne kl. 1800

Sletting av aksjeselskap Brønnøysundregistren

En generalforsamling utgjør den øverste myndigheten i et selskap og det er her utbytte og årsregnskap godkjennes og vedtekter blir innført. Uansett om generalforsamlingen blir avholdt med fysisk oppmøte eller digitalt, skal det skrives en protokoll. Protokollen er en viktig dokumentasjon av selskapets situasjon og disposisjoner Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, Protokoll og rapportering. Styret bør gi noen i oppgave å skrive protokoll, og i de fleste tilfeller skrives denne under generalforsamlingen. Det er imidlertid møtelederens ansvar at det blir ført protokoll PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2016 Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 13.00. Ordinær generalforsamling er nærmere regulert i aksjelovene gjennom til dels nokså detaljerte regler. av Tore Bråthen. Reglene om innkalling til generalforsamling kan virke nokså formalistiske. Innkallingsreglene skal imidlertid bidra til å fjerne tvil om hva som kan behandles på den aktuelle generalforsamling,.

Protokoll generalforsamling 2020. Home. Protokoll generalforsamling 2020. 14 mai 2020 by admin. Protokollen for årets digitale generalforsamling er nå lagt ut på denne siden. Takk til alle som deltok! Protokollen og annen informasjon rundt din boenhet er også tilgjengelig på «Min side» på usbl.no Avvikling av Gaten 1 AS som beskrevet vil derfor ikke utløse skatteplikt for aksjeselskapet eller Kommunen. 2.2 Avseksjonering av seksjonene 1-20 på eiendommen Gaten 1 A og B Det er opplyst at det av forvaltningsrasjonelle hensyn er ønskelig å avseksjonere eiendommen for å innta den som en heleid kommunal utleiegård Dette dokumentet er en mal på Protokoll ekstraordinær generalforsamling ved kapitalutvidelse i aksjeselskap, jfr aksjelovens kapitel 10 I. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Beslutning om å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer treffes av generalforsamlingen hvis ikke noe annet er bestemt. Slik beslutning kan ikke treffes før selskapet er registrert Tid og sted. Sommeren 2021 i Bergen. Det var planlagt ordinær Generalforsamling (GF) 2020. På grunn av koronapandemi i Norge og verden ble det avholdt ekstraordinær Generalforsamling via e-post hvor det ble vedtatt å utsette den planlagte GF fra 2020 til 2021

Protokoll fra generalforsamling i Petoro AS Torsdag 16. juni 2011 ble det holdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler. Til stede: Statssekretær Per Rune Henriksen som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet. Fra styret: Gunnar Berge,tiiitle-~,Nils-Henrik M. von der Fehr, Per Schøyen, Mar PROTOKOLL FRAEKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGI [Selskap] AS. Den [Dato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i [Selskapet] i selskapets lokaler i [Adresse]. Til stede var: -[Aksjonær 1, __ antall aksjer og __ antall stemmer]-[Aksjonær 2, __ antall aksjer og __ antall stemmer Protokoll fra generalforsamling 2017. Protokoll fra generalforsamling 2018. Protokoll fra generalforsamling 2019. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 27.04.2020. Protokoll fra generalforsamling 202 Protokoll generalforsamling 25/7-1981; Protokoll generalforsamling 2/8-1980; Irsk Ulvehundklubb Norge. c/o Monica Jensen Seland. Sørstrøno 143, 5217 Hagavik. 468 91 746. Kontakt webredaksjonen. Protokoll fra KS Bedrifts ekstraordinære generalforsamling 10. desember 2019 (elektronisk) Protokoll fra KS Bedrifts generalforsamling 2019 Møteinnkalling 2019. Protokoll fra KS Bedrifts ekstraordinære generalforsamling 7. november 2018 (elektronisk) Møteinnkalling 7. november 2018. Protokoll fra KS Bedrifts generalforsamling 2018 - Deltager

 • Where to see the simpsons.
 • Toriske linser på nett.
 • Program tvn 7.
 • Corvette c7 zr1 technische daten.
 • Veranstaltungen erfurt heute.
 • Engel seraphim.
 • Hvorfor er det bra å lese.
 • Biltema katt.
 • Perth wetter jahr.
 • Sonans kristiansand.
 • Funkyboys.
 • Kartongvin 2018.
 • Was verdient ein radiomoderator bei antenne bayern.
 • Wolford forhandlere norge.
 • Mazemap.
 • Entusiastisk.
 • Yeezy supply uk.
 • Regenbogen bedeutung liebe.
 • Paisajes de el salvador para dibujar.
 • Vegetar tikka masala.
 • Mc messa 2018 gøteborg.
 • Dhünntalsperre staumauer parkplatz.
 • Danielle bregoli is bhad bhabie these heaux official music video.
 • Darmstadt orangerie park.
 • Robert pattinson fka twigs.
 • Wu utested.
 • Alenemor blogg.
 • Ostsee zeitung usedom.
 • Star wars battlefront 2 xbox prisjakt.
 • Solidarnosc.
 • Papa har lov chords.
 • Jobbe på hotell i syden.
 • Ps4 aufgenommene videos ansehen.
 • Trial bike game.
 • Kupferspirale nebenwirkungen depression.
 • Wolford forhandlere norge.
 • Perseus und herkules.
 • Moz angermünde traueranzeigen.
 • Kontoplan 2016.
 • Admiral vanessa atalanta.
 • Z roller v2.